Kế hoạch xét điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2017 - 2018

Kế hoạch xét điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2017 - 2018
Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2018 - 2019, Căn cứ Quyết định số 931/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 22 tháng 8 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội 2 về đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ, BCN Khoa Ngoại ngữ thông báo kế hoạch xét kết quả rèn luyện học kỳ 2, năm học 2017 - 2018 của sinh viên như sau:
* Từ 13/8 - 26/8/2018: Cố vấn học tập chỉ đạo họp lớp, tiến hành xét kết quả rèn luyện của từng sinh viên.

* Từ 27/8 - 02/9/2018:  Các đơn vị họp xét kết quả rèn luyện. Công khai kết quả xét đến các lớp sinh viên, sửa chữa sai sót (nếu có) và gửi bảng tổng hợp (kèm danh sách chi tiết) về Phòng CTCT - HSSV.

* Từ 03/9 - 09/9/2018: Nhà trường họp xét kết quả rèn luyện.

Tác giả bài viết: Nga Nguyễn