03:35 ICT Thứ sáu, 25/09/2020
 

Trang chủ » TIN TỨC - SỰ KIỆN » TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thời khóa biểu học kì 1 năm học 2019-2020

Thứ bảy - 10/08/2019 11:35
Thời khóa biểu:
                                                                                 
                                                                                                                                                           
                                 
   TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2
KHOA NGOẠI NGỮ
      THỜI KHOÁ BIỂU: K 42 SP ANH
HỌC KỲ 1- NĂM HỌC: 2019-2020
 
 
 
Thứ           SÁNG (Học từ 8h00) CHIỀU (Học từ 13h00)  
Tên
học phần
 
 
Tín chỉ Tiết
 dạy
Tên GV
Địa điểm Tên
học phần
Tín chỉ Tiết dạy Tên GV Địa điểm  
 
 
2
                     
          Phân tích diễn ngôn 2 5-7 C.LAnh D21  
                     
 
3
                     
Văn hóa Anh-Mỹ 2 1-3 C.Tuấn C24 Văn học anh 2 5-7 C.Tuấn C24  
                     
 
4
                     
Ngữ dụng học 2 1-3 C.LAnh              
                     
 
5
                     
          THPPGDTA(1) 2 5-7 C.Thủy D21  
          Thực hành sư phạm 2 1 8-9 C.Thủy D21  
 
6
                     
          THPPGDTA(1) 2 5-7 C.Ngân D21  
          Thực hành sư phạm 2 1 8-9 C.Ngân D21  
 
 
  
 
THỜI KHOÁ BIỂU: K 42 TIẾNG TRUNG
 
 
  SÁNG (Học từ 8h00) CHIỀU (Học từ 13h00)
Thứ Tên
học phần
 
 
Tín chỉ Tiết dạy
Tên GV
Địa điểm Tên
học phần
Tín chỉ Tiết dạy Tên GV Địa điểm
 
2
                   
Ngữ nghĩa học 2 1-3 C.V Nguyệt C25 Giao tiếp liên văn hóa 2 5-7 C.Huế C25
                   
 
3
                   
phiên dịch 2 3 1-4 C.Chi C25 Phân tích diễn ngôn 2 5-7 C.Chi C25
                   
 
4
                   
Đất nước học TQ 2 1-3 C.Chi C25 Văn học Trung Quốc 2 5-7 C.Lý C25
                   
 
5
                   
Ngữ âm văn tự 2 1-3 C.Hằng C25          
                   
 
6
                   
Biên dịch 2 3 1-4 C.Liên C25          
                   
 
 
  
 
THỜI KHOÁ BIỂU: K 43A TIẾNG TRUNG
 
 
  SÁNG (Học từ 8h00) CHIỀU (Học từ 13h00)
Thứ Tên
học phần
 
 
Tín chỉ Tiết dạy
Tên GV
Địa điểm Tên
học phần
Tín chỉ Tiết dạy Tên GV Địa điểm
 
2
                   
Nghe HSK5.1(1) 2 2-4 C.Hằng C26 Nghe HSK5.1(2) 2 5-7 C.Hằng C26
          Đọc HSK5.1(2) 2 8-10 C.Huế C26
Đọc HSK5.1(1) 2 2-4 C.Huế C31 Tiếng Trung kinh tế(2) 2 5-7 C.V Nguyệt C31
 
3
                   
TTHCM 2 1-3              
          Phiên dịch 1(1) 2 8-10 C.Chi C31
                     
 
4
                   
Lý thuyết dịch(1) 2 2-4 C.Huế C26 Phiên dịch 1(1) 2 5-7 C.Chi C26
Nói HSK5.1(1) 2 1-3 C.Lý C31 Phiên dịch 1(2) 2 8-10 C.Chi C26
Viết HSK5.1(1) 2 1-3 C.Liên   Viết HSK5.1(1) 2   5-7 C.Dương C31
 
5
                   
Lý thuyết dịch(2) 2 2-4 C.Huế C26 Lý thuyết dịch(3) 2 5-7 C.Huế C26
Nói HSK5.1(1) 2 1-3 C.Lý C31 Viết HSK5.1(1) 2 5-7 C.Dương C31
 
6
                   
Nói HSK5.1(1) 2 1-3 C.Lý C26 Nghe HSK5.1(3) 2 5-7 C Nga A C26
          Đọc HSK5.1(3) 2 8-10 C.Huế  
Tiếng Trung kinh tế(1) 2 1-3 C.V Nguyệt C31 Tiếng Trung kinh tế(3) 2   5-7 C.V Nguyệt C31
       
                           
 
 
   THỜI KHOÁ BIỂU: K 43 CN TIẾNG ANH
 
 
 
  SÁNG (Học từ 8h00) CHIỀU (Học từ 13h00)
Thứ Tên
học phần
 
 
Tín chỉ Tiết dạy
Tên GV
Địa điểm Tên
học phần
Tín chỉ Tiết dạy Tên GV Địa điểm
 
2
                   
Nói C1.1(1) 2 1-3 C PhươngB C36 Nói C1.1(2) 2 5-7 C PhươngB C36
Ngữ âm-âm vị (2) 2 1-3 C.Ngân C24 Ngữ âm-âm vị (1) 2 5-7 C.Ngân C24
 
3
                   
PPNCKH trong GDTA(1) 2 1-3 T.Đức C36 TTHCM 2 5-7    
Nghe C1.1(1) 2 1-3 T.Đen            
 
4
                   
Nghe C1.1(2) 2 1-3 T.Đen C36 Dịch văn bản(2) 4 5-9 T.Đen C36
                   
 
5
                   
PPNCKH trong GDTA(2) 2 1-3 C. Nhật C36 Dịch văn bản(1) 4 5-9 T.Đen C36
Đọc C1.1(2) 2 1-3 T.Đen C24          
 
6
                   
Đọc C1.1(1) 2 5-7 T.Đen C36 Viết C1.1(1) 2 5-7 C.Lanh C36
          Viết C1.1(2)   8-10 C.L anh C36
 
 
 
 
  THỜI KHOÁ BIỂU: K 43 SP ANH
 
 
 
  SÁNG (Học từ 8h00) CHIỀU (Học từ 13h00)
Thứ Tên
học phần
 
 
Tín chỉ Tiết dạy
Tên GV
Địa điểm Tên
học phần
Tín chỉ Tiết dạy Tên GV Địa điểm
 
2
                   
Nói C1.1(1) 2 1-3 C.L Thảo D22 Nói C1.1(2) 2 5-7 C.L Thảo D22
Đọc C1.1(2) 2 1-3 T.Đức C41 Nói C1.1(3) 2 8-10 C.Ngân C41
NgheC1.1(1) 2 1-3 C.Nhật B41          
 
3
          Giao tiếp sư phạm(3) 2 5-7 T.Hà C26
Trải nghiệm sáng tạo(1) 2 2-4 C.Thủy D22 Trải nghiệm sáng tạo(2) 2 5-7 C.Thủy D22
Giao tiếp sư phạm(3) 2 1-3 T.Hà C41 Trải nghiệm sáng tạo(3) 2 8-10 C.Thủy D22
NgheC1.1(2) 2 1-3 C.Nhật B41 Giao tiếp sư phạm(2) 2 8-10 T.Hà C26
 
4
                   
Viết C1.1(1) 2 1-3 C.L Hương D22 Viết C1.1(2) 2 5-7 C.L Hương D22
Ngữ âm-âm vị(1) 2 1-3 C.Tuấn D21 Viết C1.1(3) 2 8-10 C.L Hương D22
NgheC1.1(3) 2 1-3 T.Đức B41 Ngữ âm-âm vị(3) 2 5-7 C.Tuấn D21
                   
 
5
                   
Đọc C1.1(4) 2 1-3 C.L Hương D22 Đọc C1.1(3) 2 5-7 C.L Hương D22
Ngữ âm-âm vị(2) 2 1-3 C.Tuấn D21 Đọc C1.1(4) 2 8-10 C.L Hương D22
Nói C1.1(4) 2 1-3 C.Ngân C41 NgheC1.1(4) 2 5-7 T.Đức C24
 
6
                   
Phương pháp NCKH(1) 2 1-3 C.Hoa D22 Phương pháp NCKH(2) 2 5-7 C.Hoa D22
TTHCM 2 1-3     Phương pháp NCKH(3) 2   8-10 C.Hoa D22
          Viết C1.1(4) 2 5-7 C.PhươngB C24
 
 
   THỜI KHOÁ BIỂU: K 44 TIẾNG TRUNG
 
 
 
  SÁNG (Học từ 8h00) CHIỀU (Học từ 13h00)
Thứ Tên
học phần
 
 
Tín chỉ Tiết dạy
Tên GV
Địa điểm Tên
học phần
Tín chỉ Tiết dạy Tên GV Địa điểm
 
2
                   
Nghe HSK3(1) 2 1-3 C.Vân B44 Môn chung 2 5-7    
Nói HSK3(4) 2 1-3 C.Dương D21          
 
3
          Nghe HSK3(4) 2 5-7 C.Vân B41
Nghe HSK3(3) 2 1-3 C.Vân B44 Nói HSK3(2) 2 5-7 C.Dương D21
Nói HSK3(1) 2 1-3 C.Dương C31 UDCNTT(2) 2 5-7 C Nga A C36
        C43 UDCNTT(1) 2 8-10 C.Nga A  
 
4
                   
Đọc HSK3(4) 2     2-4 C.Nga A C24 Nghe HSK3(2) 2 5-7 C.Vân B41
          Viết HSK3(4) 2 5-7 C.Liên C24
 
5
                   
Đọc HSK3(1) 2 1-3 C.V Nguyệt C43 Đọc HSK3(2) 2 5-7 C.V Nguyệt C25
Nói HSK3(3) 2 1-3 C.Dương A14 UDCNTT(4) 2 5-7 C.Nga A C41
          UDCNTT(3) 2     8-10 C.Nga A C41
 
6
                   
Đọc HSK3(3) 2 2-4 C Nga A C24 Viết HSK3(2) 2 5-7 C.Liên C25
Viết HSK3(1) 2 1-3 C.Huế D21 Viết HSK3(2) 2 5-7 C.Huế C41
                   
 
 
   THỜI KHOÁ BIỂU: K 44 NN ANH
 
 
 
  SÁNG (Học từ 8h00) CHIỀU (Học từ 13h00)
Thứ Tên
học phần
 
 
Tín chỉ Tiết dạy
Tên GV
Địa điểm Tên
học phần
Tín chỉ Tiết dạy Tên GV Địa điểm
 
2
                   
Lịch sử ĐCSVN 2 1-3     Nghe ghi(1) 2 5-7 T.Đức C43
          Nghe ghi(1) 2 8-10 T.Đức C43
 
3
                   
Nghe B21(1) 2 1-3 C.L Hương A14 Viết B2.1(1) 2 5-7 C.PhươngA C41
Đọc B2.1(2) 2 1-3 C PhươngB A15 Nghe B21(2) 2 8-10 C.L Hương C43
          Lý thuyết dịch (3) 3 5-8 T.Đức A14
 
4
                   
Viết B2.1(1) 2 1-3 C.PhươngA C41 Nghe B21(3) 2 5-7 C.L Thảo A14
Từ pháp-cú pháp 2 2-4 C.Thủy C43 Viết B2.1(1) 2 5-7 C PhươngB A15
 
5
                   
Đọc B2.1(1) 2 1-3 C PhươngB A15 Đọc B2.1(2) 2 5-7 C PhươngB A14
Từ pháp-cú pháp 2 2-4 C.Thủy B31 Nói B21(2). 2 5-7 T.Reeg A15
Lý thuyết dịch (2) 3 1-4 T.Đức B34          
 
6
                   
Nói B21(3) 2 1-3 T.Reeg C41 Nghe ghi(1) 2   5-7 T.Đức     A14
Lý thuyết dịch (1) 3 1-4 C.Nhật C43 Nói B21(1) 2 5-7 T.Reeg A15
                     
 
 
THỜI KHOÁ BIỂU: K 44 SP ANH
 
 
  SÁNG (Học từ 8h00) CHIỀU (Học từ 13h00)
Thứ Tên
học phần
 
 
Tín chỉ Tiết dạy
Tên GV
Địa điểm Tên
học phần
Tín chỉ Tiết dạy Tên GV Địa điểm
 
2
                   
Nói B2.1(1) 2 1-3 T.Salazar C43 Nói B2.1(2) 2 5-7 T.Salazar    A14
Nghe B2.1(1) 2 1-3 C.PhươngA A14 Nghe B2.1(2) 2 5-7 C.PhươngA A15
Môn chung         Môn chung   8-10    
 
3
                   
Lý luận và hệ thống PPGDTA(1) 2 2-4 C.Dung B31 Lý luận và hệ thống PPGDTA(3) 2 5-7 C.Dung A15
Viết B2.1(1) 2 1-3 C.PhươngA B34 Nghe B21(3) 2 5-7 C.L Hương B31
Từ pháp-cú pháp(3) 2 1-3 C L Anh C45 Từ pháp-cú pháp(2) 2 5-7 C L Anh B34
            LLDH 2 8-10    
 
4
                   
          Từ pháp-cú pháp 2 5-7 C L Anh C41
Nói B2.1(3) 2 1-3 Silverman A14 Nói B2.1(4) 2 5-7 Silverman    C43
Nghe B21(4) 2 1-3 C.L Thảo A15 Đọc B2.1(3) 2 5-7    C.Ngân B31
Viết B2.1(4) 2 1-3 C PhươngB B31 Tâm lý lứa tuổi 2 8-10    
 
5
                   
Lý luận và hệ thống PPGDTA(1) 2 2-4 C.Dung C45 Lý luận và hệ thống PPGDTA(4) 2 5-7 C.Dung C43
Đọc B2.1(1) 2 1-3 C.PhươngA   Đọc B2.1(2) 2 5-7 C.PhươngA B31
          Từ pháp-cú pháp(1) 2 5-7 C Tuấn B34
 
6
                   
Viết B2.1(2) 2 1-3 C L Thảo A14 Viết B2.1(3) 2 5-7 C.L Thảo C43
Đọc B2.1(4) 2 1-3 C.Ngân A15          
                   
 


Tác giả bài viết: Nga Nguyễn

Từ khóa: thời khóa biểu

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn