03:39 ICT Thứ sáu, 25/09/2020
 

Trang chủ » TIN TỨC - SỰ KIỆN » TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 (Bắt đầu ngày 13/08/2018)

Chủ nhật - 15/07/2018 05:42
THỜI KHOÁ BIỂU: K42 SP                                                                                                            
                                            

Thứ           SÁNG (Học từ 8h00) CHIỀU (Học từ 13h00)  
Tên
học phần
 
 
Tín chỉ Tiết
 dạy
Tên GV
Địa điểm Tên
học phần
Tín chỉ Tiết dạy Tên GV Địa điểm  
 
 
2
                     
Môn chung TTHCM 2 1-3     Nghe C1.1 2 5-7 C.PhươngB LAP  
                     
 
3
                     
Nói C1.1(2) 2 1-3 C.Phương A C31 Viết C1.1 2 5-7 C.PhươngB C31  
          Tâm lý học giới tính 2 8-10 T.Mạnh C31  
 
4
                     
Nói C1.1(1) 2 1-3 C.Hiền C31 Viết C1.1 2 5-7 T.Đức B44  
                     
 
5
                     
Trải nghiệm sáng tạo 2 2-4 C.Thủy C12 PP NCKH và GDCNTA 2 5-7 C.Hoa D21  
                     
 
6
                     
          Đọc C1.1 2 5-7 C.Dung B44  
                     


 
  THỜI KHOÁ BIỂU: K42 TIẾNG TRUNG
 
  SÁNG (Học từ 8h00) CHIỀU (Học từ 13h00)
Thứ Tên
học phần
 
 
Tín chỉ Tiết dạy
Tên GV
Địa điểm Tên
học phần
Tín chỉ Tiết dạy Tên GV Địa điểm
 
2
                   
Tiếng Trung du lịch khách sạn 2 1-3 C.T.Nguyệt C14 Lý thuyết dịch 2 2 5-7 C.T Nguyệt B44
                   
 
3
                   
TTHCM 2 1-3     Nói HSK5.1 2 5-7 GVTQ C12
                   
 
4
                   
Phiên dịch 1 3 1-4 C.Chi B44          
                   
 
5
                   
Đọc HSK5.1 2 1-3 C.V Nguyệt   Tiếng Trung kinh tế 2 5-7 C.V.Nguyệt C12
                   
 
6
                   
Nghe HSK5.1 2 1-3 C.Hằng B44 Viết HSK5.1 2 5-7 C.Hằng C13
                   

 THỜI KHOÁ BIỂU: K43A TIẾNG TRUNG 
  
 
  SÁNG (Học từ 8h00) CHIỀU (Học từ 13h00)
Thứ Tên
học phần
 
 
Tín chỉ Tiết dạy
Tên GV
Địa điểm Tên
học phần
Tín chỉ Tiết dạy Tên GV Địa điểm
 
2
                   
Nói HSK 3(1) 2 1-3 GVTQ B44 Nghe HSK3(1) 2 5-7 C Nga A B31
          Nghe HSK3(2) 2 8-10 C.Nga A B31
 
3
                   
          Đọc HSK3(1) 2 5-7 C.Thoan B31
          Đọc HSK3(2) 2 8-10 C.Thoan B31
 
4
                   
Nói HSK3(2) 2 1-3 GVTQ B41          
                   
 
5
                   
Viết HSK3(1) 2 1-3 C.Hằng LAP Viết HSK3(1) 2 5-7 C.Hằng B31
                   
 
6
                   
                   
                   
 
 THỜI KHOÁ BIỂU: K43 CN TIẾNG ANH 
 
  
  SÁNG (Học từ 8h00) CHIỀU (Học từ 13h00)
Thứ Tên
học phần
 
 
Tín chỉ Tiết dạy
Tên GV
Địa điểm Tên
học phần
Tín chỉ Tiết dạy Tên GV Địa điểm
 
2
                   
Viết B2.1(1) 2 1-3 Thầy Salazar C31 Đọc B2.1(1) 2 5-7 C.ĐHương D22
          Đọc B2.1(2) 2 8-10 C.PhươngB D22
 
3
                   
Từ pháp-cú pháp(1) 2 2-4 C.thủy D21          
Nghe B2.1(1) 2 1-3 C.Hiền LAP Nghe  B2.1(2) 2 8-10 T.Đức B41
 
4
                   
Từ pháp-cú pháp(2) 2 1-3 C.Thảo(lớn) D21 Lý thuyết dịch(1) 2 5-7 C.LAnh D21
                   
 
5
                   
Nói B2.1(1) 2 1-3 C.Thảo(nhỡ) D22 Nói B2.1(2) 2 5-7 C.Thảo(nhỡ) D22
          Nói B2.1(3) 2 8-10 C.Thảo(nhỡ) D22
 
6
                   
Viết B2.1(1) 2 1-3 T.Đen D22 Nghe-ghi(1) 2 5-7 C.Tuấn C31
Lý thuyết dịch(2) 2 1-3 C.LAnh   Nghe-ghi(2) 2 8-10 C.Tuấn C31

     
 THỜI KHOÁ BIỂU: K43 SP ANH
 
 
  SÁNG (Học từ 8h00) CHIỀU (Học từ 13h00)
Thứ Tên
học phần
 
 
Tín chỉ Tiết dạy
Tên GV
Địa điểm Tên
học phần
Tín chỉ Tiết dạy Tên GV Địa điểm
 
2
                   
Đọc B2.1(1) 2 1-3 C.phươngB D21 Từ pháp-cú pháp(2) 2 5-7 C.Thảo(lớn) D21
Nghe B2.1(1) 2 1-3 C.Thảo(lớn) LAP Từ pháp-cú pháp(3) 2 8-10 C.Đ Hương D21
Nói B1.2(4) 2 1-3 T.Reeg D22 LL và hệ thống PPGDTA(1) 2 5-7 C.Dung C14
 
3
                   
Tâm lý môn chung 2 1-3     Nghe B2.1(2) 2 5-7 C.Hiền LAP
          Nghe B2.1(3) 2 8-10 C.Hiền LAP
          LL và hệ thống PPGDTA(1)   5-7 C.Ngân C14
 
4
                   
NVSP môn chung 2 1-4     Nói B2.1(2) 2 5-7 Salazar D22
          Nói B2.1(3) 2 8-10 Salazar D22
          LL và hệ thống PPGDTA(1)   5-7 C.Dung C14
 
5
                   
Nói B2.1(1) 2 1-3 T.Reeg D21 Nghe B2.1(4) 2 5-7 C.ĐHương LAP
Viết B2.1(1) 2 1-3 C.PhươngA C31 Viết B2.1(2) 2 5-7 C.PhươngA C31
Từ pháp-cú pháp(1) 2 1-3 C.Tuấn B31 Môn chung GD 2 8-10    
 
6
                   
Đọc B2.1(4) 2 1-3 C.PhươngB D21 ĐọcB2.1(2) 2 5-7 T.Đức D22
Viết B2.1(3) 2 1-3 C.Thảo(lớn) C31 Đọc B2.1(3) 2 8-10 T.Đức D22
LL và hệ thống PPGDTA(1) 2 1-3 C.Hoa   Viết B2.1(4) 2 5-7   C.Thảo(lớn) D21

     
 THỜI KHOÁ BIỂU: K41 TIẾNG TRUNG 

 
  SÁNG (Học từ 8h00) CHIỀU (Học từ 13h00)
Thứ Tên
học phần
 
 
Tín chỉ Tiết dạy
Tên GV
Địa điểm Tên
học phần
Tín chỉ Tiết dạy Tên GV Địa điểm
 
2
                   
Ngữ âm văn tự(1) 2 1-3 C.Hăng C21 Ngữ âm văn tự(2) 2 5-7 C.Hằng B41
          Ngữ âm văn tự(3) 2 8-10 C.Hằng B41
 
3
                   
Đất nước học TQ(1) 2 1-3 GVTQ C13 Đất nước học TQ(2) 2 5-7 GVTQ C13
          Đất nước học TQ(3) 2 8-10 GVTQ C13
Biên dịch 2(1) 4 1-3 C.T.Nguyệt B44 Biên dịch 2(2) 4 5-7 C.T.Nguyệt B44
 
4
          Ngữ nghĩa học (2) 2 5-7 C.VNguyệt B31
Ngữ nghĩa học (1) 2 1-3 C.V Nguyệt   Ngữ nghĩa học (3) 2     8-10 C.VNguyệt B31
Biên dịch 2(2) 4 1-3 C.T Nguyệt   Biên dịch 2(2) 4 5-7 C.T.Nguyệt C13
 
5
                   
Phân tích diễn ngôn(1) 2 1-3 C.Chi   Phân tích diễn ngôn(2) 2  5-7 C.Chi B41
          Phân tích diễn ngôn(3) 2 8-10 C.Chi B41
                   
 
6
                   
Giao tiếp liên văn hóa(1) 2 1-3 C.VNguyệt C12 Giao tiếp liên văn hóa(2) 2 5-7 C.VNguyệt B31
          Giao tiếp liên văn hóa(3) 2 8-10 C.VNguyệt B31
Biên dịch 2(3) 4 1-3 C.T.Nguyệt C13 Biên dịch 2(3) 4 5-7 C.T.Nguyệt B41

 
     
 THỜI KHOÁ BIỂU: K41 NN ANH
 
 
  SÁNG (Học từ 8h00) CHIỀU (Học từ 13h00)
Thứ Tên
học phần
 
 
Tín chỉ Tiết dạy
Tên GV
Địa điểm Tên
học phần
Tín chỉ Tiết dạy Tên GV Địa điểm
 
2
                   
Dịch ngôn bản 4 1-3 C.Ngân B31 Dịch ngôn bản 4 5-7 C.Ngân C31
                   
 
3
                   
Dịch văn bản chuyên sâu 4 1-3 T.Đen D22 Dịch văn bản chuyên sâu 4 5-7 T.Đen D22
                   
 
4
                   
Dịch ngôn bản chuyên sâu 4 1-3 C.Nhật D22 Dịch ngôn bản chuyên sâu 4 5-7 C.Nhật C31
                   
 
5
                   
Văn hóa Anh Mỹ 2 2-4 C.Hoa            
                   
 
6
                   
                   
                   

 
 THỜI KHOÁ BIỂU: K41 SƯ PHẠM ANH 
 
 
  SÁNG (Học từ 8h00) CHIỀU (Học từ 13h00)
Thứ Tên
học phần
 
 
Tín chỉ Tiết dạy
Tên GV
Địa điểm Tên
học phần
Tín chỉ Tiết dạy Tên GV Địa điểm
 
2
                   
Ngữ dụng học(1) 2 1-3 C.Tuấn B41 Thực hành PPGD Tiếng anh 3 5-8 C.Hoa C12
Phân tích diễn ngôn(1) 2 1-3 T.Đen C12 Thực hành sư phạm 2 1 9-10   C12
  Văn hóa Anh Mỹ(1) 2 1-3 C.Hoa C13          
 
3
                   
Ngữ dụng học(2) 2 1-3 C.Tuấn B31 Thực hành PPGD Tiếng anh 3 5-8 C.Dung D21
Phân tích diễn ngôn(2) 2 1-3 C.Đ Hương B41 Thực hành sư phạm 2 1 9-10   D21
  Văn hóa Anh Mỹ(2) 2 1-3 C.Nhật C12          
 
4
                   
Ngữ dụng học(3) 2 1-3 T.Đức B31 Thực hành PPGD Tiếng anh 3 5-8 C.Ngân C12
Văn học Anh(1) 2 1-3 C.Tuấn C12 Thực hành sư phạm 2 1 9-10       C12
Phân tích diễn ngôn(3) 2 1-3 T.Đen C13          
 
5
                   
Văn hóa Anh Mỹ(3) 2 1-3 C.Nhật C13 Thực hành PPGD Tiếng anh 3 5-8 C.Thủy C12
Văn học Anh(2) 2 1-3 T.Đức B44 Thực hành sư phạm 2 1 9-10   C12
                   
 
6
                   
Tiếng Anh du lịch (1) 2 1-3 C.Thu Thảo B31 Tiếng Anh du lịch (2) 2 5-7 C.Thu Thảo C12
Văn học Anh(3) 2 1-3 T.Đức B41 Tiếng Anh du lịch (3) 2 8-10 C.Thu Thảo  C12
                   

                                                                                                                                                                                                                   
 THỜI KHOÁ BIỂU K 44 A SƯ PHẠM ANH 
  SÁNG (Học từ 8h00) CHIỀU (Học từ 13h00)
Thứ Tên
học phần
 
 
Tín chỉ Tiết dạy Tên GV Địa điểm Tên
học phần
Tín chỉ Tiết dạy Tên GV Địa điểm
 
2
                   
Nói B1.1(1) 2 1-3 Phương A C17 Nghe B1.1(2) 2 5-7 C.Hiền B24
          Pháp luật đại cương 2 8-10 C Linh B24
                   
 
3
                   
Tiếng việt thực hành 2 1-3 C.Hiên C44          
          Đọc B1.1(2) 2 8-10 C.PhươngB B24
                   
 
4
                   
Cơ sở văn hóa 2 1-3 C. Tính C17 Viết B1.1(1) 2 5-7 C.Đ Hương D2.4
          Viết B1.1(2) 2 8-10 C.Đ Hương D24
                   
 
5
                   
Đọc B1.1(2) 2 1-3 C.PhươngB C41          
          Nghe B1.1(1) 2 5-7 C.Phương B C44
          Nói B1.1(1) 2 8-10 Phương A C44
 
6
                   
Tiếng Trung HSK 2.1 2 1-3 C.Vân B2.4 Tiếng Trung HSK2.1 4 5-7    C.Vân B2.4
                   
          Thể dục 1 8-9    

 
THỜI KHOÁ BIỂU K 44 B SƯ PHẠM ANH
 
  SÁNG (Học từ 8h00) CHIỀU (Học từ 13h00)
Thứ Tên
học phần
 
 
Tín chỉ Tiết dạy Tên GV Địa điểm Tên
học phần
Tín chỉ Tiết dạy Tên GV Địa điểm
 
2
                   
Pháp luật đại cương 2 1-3 C. Linh C42          
          Đọc B1.1(1) 2 5-7 C.PhươngA C27
                   
 
3
                   
Nói B1.1(1) 2 1-3 C.L Thảo B21 Nói B1.1(2) 2 5-7 C.L Thảo B24
          Thể dục 1 8-9    
                   
 
4
                   
Đọc B1.1(2) 2 1-3 C.PhươngA C41 Nghe B1.1(1) 2 5-7 C.Hiền C27
          Tiếng việt thực hành 2 8-10      C.Hiên C27
                   
 
5
                   
Tiếng Trung HKS 1 4 1-3 C.Vân B24 Viết B1.1(1) 2 5-7 T.Đức B24
          Viết B1.1(2) 2 8-10 C.Thảo(nhỡ) B24
                   
 
6
                   
Cơ sở văn hóa 2 2-4 C.Hằng C27 Nghe B1.1(2) 2 5-7 C.Nhật B24
          Tiếng Trung HSK 1 4 8-10 C.Vân   B24
                   

 
 
THỜI KHOÁ BIỂU K 44 C SƯ PHẠM ANH 
 
  SÁNG (Học từ 8h00) CHIỀU (Học từ 13h00)
Thứ Tên
học phần
 
 
Tín chỉ Tiết dạy Tên GV Địa điểm Tên
học phần
Tín chỉ Tiết dạy Tên GV Địa điểm
 
2
                   
Tiếng Trung HSK1 4 1-3 C.Vân C27 Pháp luật đại cương 2 5-7 C Linh A35
                   
                   
 
3
                   
Tiếng Trung HSH 1 4 1-3 C.Vân A14 Viết B1.1(1) 2 5-7 C.Đ Hương C27
          Viết B1.1(2) 2 8-10 C.Đ Hương C27
                   
 
4
                   
Đọc B1.1(1) 2 1-3 C.PhươngB C44 Đọc B1.1(2) 2 5-7 C.PhươngB C17
          Nói B1.1(1) 2 8-10 C.L Thảo C17
                   
 
5
                   
Nói B1.1(1) 2 1-3 C.L Thảo A11 Nghe B1.1(2) 2 5-7 T.Đen B24
          Tiếng việt thực hành 2 8-10      C .Hiên B24
                   
 
6
                   
Nghe B1.1(1) 2 1-3 C.Dung A15 Cơ sở văn hóa 2 5-7  C.Hăng A15
          Thẻ dục 1 8-9    
                   

 
 THỜI KHOÁ BIỂU: K 44  CN ANH 
 
 
  SÁNG (Học từ 8h00) CHIỀU (Học từ 13h00)
Thứ Tên
học phần
 
 
Tín chỉ Tiết dạy Tên GV Địa điểm Tên
học phần
Tín chỉ Tiết dạy Tên GV Địa điểm
 
2
                   
Tiếng Trung HSK2.1 4 1-3 C. Vân C45 Đọc B1.1(1) 2 5-7 C.Tuấn C42
          Đọc B1.1(2) 2 8-10 C.Tuấn C42
 
                   
 
3
                   
ĐọcB1.1(3) 2 1-3 T.Đức C41 Viết B1.1(1) 2 5-7 C.PhươngA C42
Nghe B1.1(2) 2 1-3 C. Trang C42 Tiếng việt thực hành 2 8-10 C.Hiên C42
                   
 
4
                   
Viết B1.1(2) 2 1-3 C.Ngân C27 Nói B1.1(1) 2 5-7 C.T.Thảo C42
Nghe B1.1(3) 2 1-3     C.Dung C17 Nói B1.1(2) 2 8-10 C.T.Thảo C42
                   
 
5
                   
Nói B1.1(3) 2 1-3 C.Lan Anh C27 Pháp luật đại cương 2 5-7 C Linh C27
Viết B1.1(2) 2 1-3 C.Ngân C43 Tiếng Trung HSK2.1 4 8-10 C. Vân C27
                   
 
6
                   
Thể dục 1 3-4     Nghe B1.1(1) 2 5-7 T.Đen A35C
          Cơ sở văn hóa 2 8-10      C. Tính  
                   

  
THỜI KHOÁ BIỂU: K 44 A NNTQ 
 
  SÁNG (Học từ 8h00) CHIỀU (Học từ 13h00)
Thứ Tên
học phần
 
 
Tín chỉ Tiết dạy Tên GV Địa điểm Tên
học phần
Tín chỉ Tiết dạy Tên GV Địa điểm
 
2
                   
Pháp luật VN 2 2-4 C.Diệp C44 Nghe HSK1(1) 2 5-7 C.Vân B44
          Nghe HSK1(2) 2 8-10 C.Vân B44
                   
 
3
                   
Nói HSK1(2) 3 1-4 C.Lý C45 Thể dục 1 6-7    
                   
                   
 
4
                   
Nói HSK1(2) 3 1-4 C.Lý C42 Đọc HSK1(2) 2 5-7 C.Thoan C45
Đọc HSK1(1) 2 1-3 C.Thoan C21 Viết HSK1(1) 3 5-8 C.T Nguyệt C55
                   
 
5
                   
Tiếng việt thực hành     C.Hương B42 Viết HSK1(2) 3 8-11 C.V Nguyệt C45
                   
                   
 
6
                   
Cơ sở văn hóa 2 1-3 B33 B33          
                   
                   

 
 
THỜI KHOÁ BIỂU: K 44 B NNTQ
 
  SÁNG (Học từ 8h00) CHIỀU (Học từ 13h00)
Thứ Tên
học phần
 
 
Tín chỉ Tiết dạy Tên GV Địa điểm Tên
học phần
Tín chỉ Tiết dạy Tên GV Địa điểm
 
2
                   
          Nói HSK1(2) 3 5-8 C.Lý C45
                   
                   
 
3
                   
Thể dục 1 3-4     Nghe HSK1(1) 2 5-7 C.Vân B44
          Nghe HSK1(2) 2 8-10 C.Vân B44
                   
 
4
                   
                   
Viết HSK1(1) 3 1-4 C.Nga B C45 Viết HSK1(2) 3 5-8 C .Nga B B31
          Nói HSK1(1) 3 5-8 C.Chi  
 
5
                   
Đọc HSK1(1) 2 1-3 C Thoan A32 Đọc HSK1(2) 2 5-7 C Thoan A25
          Pháp luật đại cương 2 8-10 C Hương A25
                   
 
6
                   
Tiếng việt thực hành 2 1-3 C. Hiền D24 Cơ sở văn hóa 2 5-7   A32
                   
                   

 THỜI KHOÁ BIỂU: K 44 C NNTQ  
 
  SÁNG (Học từ 8h00) CHIỀU (Học từ 13h00)
Thứ Tên
học phần
 
 
Tín chỉ Tiết dạy Tên GV Địa điểm Tên
học phần
Tín chỉ Tiết dạy Tên GV Địa điểm
 
2
                   
Cơ sở văn hóa 2 1-3 C.Minh C43          
          Pháp luật đại cương 2 8-10 C.Hương A32
                   
 
3
                   
Viết HSK1(1) 3 1-4 C.Nga A C45 Viết HSK1(2) 3 5-8 C.Nga A C45
                   
                   
 
4
                   
Tiếng việt thực hành 2 1-3 C. Hiền D24 Nghe HSK1(1) 2 5-7 C.Vân B44
          Nghe HSK1(2) 2 8-10  C.Vân B44
          Đọc HSK1(1) 2 8-10 C.Thoan C45
 
5
                   
Nói HSK1(2) 3 1-4 C.Trần A22 Nói HSK1(1) 3 5-8 C.Trần A22
          Đọc HSK1(2) 2 5-7  C.Thoan A33
                   
 
6
                   
Thể dục 1 3-4              
                   
                   
 
  

Tác giả bài viết: Nga Nguyễn

Nguồn tin: Khoa Ngoại ngữ

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn