03:12 ICT Thứ sáu, 25/09/2020
 

Trang chủ » TIN TỨC - SỰ KIỆN » TIN TỨC - SỰ KIỆN

Quy định học cùng lúc hai chương trình trình độ đại học cấp bằng chính quy tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Thứ tư - 18/07/2018 14:02
Quy định học cùng lúc hai chương trình trình độ đại học cấp bằng chính quy tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
(Ban hành kèm theo Quyết định số154/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 25 tháng 02 năm 2016)
 
Sinh viên đang học ngành 1 khi đủ điều kiện học ngành 2 theo Quy định học cùng lúc hai chương trình trình độ đại học, cấp bằng chính quy tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, đăng ký học ngành 2 theo quy định cụ thể dưới đây:
 
 
STT
 
Đang học ngành 1
 
Được phép đăng ký học 01 ngành 2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
Sư phạm Toán
Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Tin học, Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp, Sư phạm Sinh, Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch Sử, Sư phạm  Tiếng Anh, Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Giáo dục Thể chất, Giáo dục Công dân, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non, Vật lý học, Hóa học, Công nghệ thông tin, Sinh học, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Khoa học thư viện, Văn
học, Việt Nam học, Lịch sử.
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
Toán học
Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Tin học, Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp, Sư phạm Sinh, Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch Sử, Sư phạm  Tiếng Anh, Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Giáo dục Thể chất, Giáo dục Công dân, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non, Vật lý học, Hóa học, Công nghệ thông tin, Sinh học, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Khoa học thư viện, Văn
học, Việt Nam học, Lịch sử.
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
Sư phạm Vật lý
Sư phạm Toán học, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Tin học, Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp, Sư phạm Sinh, Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch Sử, Sư phạm Tiếng Anh, Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Giáo dục Thể chất, Giáo dục Công dân, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non, Toán học, Hóa học, Công nghệ thông tin, Sinh học, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Khoa học thư viện,
Văn học, Việt Nam học, Lịch sử.
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
Vật lý
Sư phạm Toán học, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Tin học, Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp, Sư phạm Sinh, Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch Sử, Sư phạm Tiếng Anh, Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Giáo dục Thể chất, Giáo dục Công dân, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non, Toán học, Hóa học, Công nghệ thông tin, Sinh học, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Khoa học thư viện, Văn học, Việt Nam học, Lịch sử.
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp
Sư phạm Toán học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Tin học, Sư phạm Sinh, Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch Sử, Sư phạm Tiếng Anh, Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Giáo dục Thể chất, Giáo dục Công dân, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non, Toán học, Vật lý học, Hóa học, Công nghệ thông tin, Sinh học, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Khoa học thư viện, Văn học,
Việt Nam học, Lịch sử.
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
Sư phạm Hóa
Sư phạm Toán học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Tin học, Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp, Sư phạm Sinh, Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch Sử, Sư phạm Tiếng Anh, Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Giáo dục Thể chất, Giáo dục Công dân, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non, Toán học, Vật lý học, Công nghệ thông tin, Sinh học, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Khoa học thư viện,
Văn học, Việt Nam học, Lịch sử.
 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
Hóa học
Sư phạm Toán học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Tin học, Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp, Sư phạm Sinh, Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch Sử, Sư phạm Tiếng Anh, Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Giáo dục Thể chất, Giáo dục Công dân, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non, Toán học, Vật lý học, Công nghệ thông tin, Sinh học, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Khoa học thư viện,
Văn học, Việt Nam học, Lịch sử.
 
 
 
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
Sư phạm Tin học
Sư phạm Toán học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp, Sư phạm Sinh, Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch Sử, Sư phạm Tiếng Anh, Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Giáo dục Thể chất, Giáo dục Công dân, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non, Toán học, Vật lý học, Hóa học, Sinh học, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Khoa học thư viện, Văn học, Việt Nam học, Lịch sử.
 
 
 
 
 
9
 
 
 
 
 
Công nghệ thông tin
Sư phạm Toán học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp, Sư phạm Sinh, Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch Sử, Sư phạm Tiếng Anh, Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Giáo dục Thể chất, Giáo dục Công dân, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non, Toán học, Vật lý học, Hóa học, Sinh học, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Khoa học thư viện, Văn học,
Việt Nam học, Lịch sử.
 
 
 
 
 
10
 
 
 
 
 
Sư phạm Sinh
Sư phạm Toán học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Tin học, Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp, Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch Sử, Sư phạm Tiếng Anh, Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Giáo dục Thể chất, Giáo dục Công dân, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non, Toán học, Vật lý học, Hóa học, Công nghệ thông tin, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Khoa học thư viện,
Văn học, Việt Nam học, Lịch sử.
 
 
 
 
 
11
 
 
 
 
 
Sinh học
Sư phạm Toán học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Tin học, Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp, Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch Sử, Sư phạm Tiếng Anh, Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Giáo dục Thể chất, Giáo dục Công dân, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non, Toán học, Vật lý học, Hóa học, Công nghệ thông tin, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Khoa học thư viện,
Văn học, Việt Nam học, Lịch sử.
 
 
 
 
 
 
 
12
 
 
 
 
 
Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp
Sư phạm Toán học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Tin học, Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp, Sư phạm Sinh, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch Sử, Sư phạm Tiếng Anh, Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Giáo dục Thể chất, Giáo dục Công dân, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non, Toán học, Vật lý học, Hóa học, Công nghệ thông tin, Sinh học, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Khoa học thư viện, Văn học, Việt Nam học, Lịch sử.
 
 
 
 
 
13
 
 
 
 
 
Sư phạm Ngữ văn
Sư phạm Lịch Sử, Sư phạm Tiếng Anh, Giáo dục Công dân, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non, Sư phạm Toán học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Tin học, Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp, Sư phạm Sinh, Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp, Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Giáo dục Thể chất, Toán học, Vật lý học, Hóa học, Công nghệ thông tin, Sinh học, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Khoa học thư
viện, Việt Nam học, Lịch sử.
 
 
 
 
 
14
 
 
 
 
 
Văn học
Sư phạm Lịch Sử, Sư phạm Tiếng Anh, Giáo dục Công dân, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non, Sư phạm Toán học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Tin học, Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp, Sư phạm Sinh, Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp, Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Giáo dục Thể chất, Toán học, Vật lý học, Hóa học, Công nghệ thông tin, Sinh học, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Khoa học thư
viện, Việt Nam học, Lịch sử.
 
 
 
 
 
15
 
 
 
 
 
Giáo dục Công dân
Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch Sử, Sư phạm Tiếng Anh, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non, Sư phạm Toán học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Tin học, Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp, Sư phạm Sinh, Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp, Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Giáo dục Thể chất, Toán học, Vật lý học, Hóa học, Công nghệ thông tin, Sinh học, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Khoa học thư
viện, Văn học, Việt Nam học, Lịch sử.
 
 
 
 
 
 
 
16
 
 
 
 
 
Sư phạm Lịch sử
Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Tiếng Anh, Giáo dục Công dân, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non, Sư phạm Toán học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Tin học, Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp, Sư phạm Sinh, Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp, Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Giáo dục Thể chất, Toán học, Vật lý học, Hóa học, Công nghệ thông tin, Sinh học, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Khoa học thư viện, Văn học, Việt Nam học.
 
 
 
 
 
17
 
 
 
 
 
Lịch sử
Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Tiếng Anh, Giáo dục Công dân, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non, Sư phạm Toán học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Tin học, Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp, Sư phạm Sinh, Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp, Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Giáo dục Thể chất, Toán học, Vật lý học, Hóa học, Công nghệ thông tin, Sinh học, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Khoa
học thư viện, Văn học, Việt Nam học.
 
 
 
 
 
18
 
 
 
 
 
Việt Nam học
Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch Sử, Sư phạm Tiếng Anh, Giáo dục Công dân, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non, Sư phạm Toán học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Tin học, Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp, Sư phạm Sinh, Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp, Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Giáo dục Thể chất, Toán học, Vật lý học, Hóa học, Công nghệ thông tin, Sinh học, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung
Quốc, Khoa học thư viện, Văn học, Lịch sử.
 
 
 
 
 
19
 
 
 
 
 
Khoa học thư viện
Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch Sử, Sư phạm Tiếng Anh, Giáo dục Công dân, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non, Sư phạm Toán học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Tin học, Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp, Sư phạm Sinh, Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp, Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Giáo dục Thể chất, Toán học, Vật lý học, Hóa học, Công nghệ thông tin, Sinh học, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung
Quốc, Văn học, Việt Nam học, Lịch sử.
 
 
 
 
 
 
 
20
 
 
 
 
 
Sư phạm Tiếng Anh
Sư phạm Toán học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Tin học, Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp, Sư phạm Sinh, Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch Sử, Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Giáo dục Thể chất, Giáo dục Công dân, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non, Toán học, Vật lý học, Hóa học, Công nghệ thông tin, Sinh học, Ngôn ngữ Trung Quốc, Khoa học thư viện, Văn học, Việt Nam học, Lịch sử.
 
 
 
 
 
21
 
 
 
 
 
Ngôn ngữ Anh
Sư phạm Toán học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Tin học, Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp, Sư phạm Sinh, Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch Sử, Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Giáo dục Thể chất, Giáo dục Công dân, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non, Toán học, Vật lý học, Hóa học, Công nghệ thông tin, Sinh học, Ngôn ngữ Trung Quốc, Khoa học thư viện, Văn học,
Việt Nam học, Lịch sử.
 
 
 
 
 
22
 
 
 
 
 
Ngôn ngữ Trung Quốc
Sư phạm Toán học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Tin học, Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp, Sư phạm Sinh, Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch Sử, Sư phạm Tiếng Anh, Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Giáo dục Thể chất, Giáo dục Công dân, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non, Toán học, Vật lý học, Hóa học, Công nghệ thông tin, Sinh học, Ngôn ngữ Anh, Khoa học thư viện,
Văn học, Việt Nam học, Lịch sử.
 
 
 
 
 
23
 
 
 
 
Giáo dục Quốc phòng - An ninh
Sư phạm Toán học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Tin học, Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp, Sư phạm Sinh, Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch Sử, Sư phạm Tiếng Anh, Giáo dục Thể chất, Giáo dục Công dân, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non, Toán học, Vật lý học, Hóa học, Công nghệ thông tin, Sinh học, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Khoa học thư viện, Văn học,
Việt Nam học, Lịch sử.
 
 
 
 
 
 
 
24
 
 
 
 
 
Giáo dục Thể chất
Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Giáo dục Công dân, Sư phạm Sinh, Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp, Sư phạm Toán học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Tin học, Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch Sử, Sư phạm Tiếng Anh, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non, Toán học, Vật lý học, Hóa học, Công nghệ thông tin, Sinh học, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Khoa học thư viện, Văn học, Việt Nam học, Lịch sử.
 
 
 
 
 
25
 
 
 
 
 
Giáo dục Tiểu học
Giáo dục Mầm non, Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm Toán học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Tin học, Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp, Sư phạm Sinh, Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch Sử, Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Giáo dục Thể chất, Giáo dục Công dân, Toán học, Vật lý học, Hóa học, Công nghệ thông tin, Sinh học, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Khoa học thư
viện, Văn học, Việt Nam học, Lịch sử.
 
 
 
 
 
26
 
 
 
 
 
Giáo dục Mầm non
Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm Toán học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Tin học, Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp, Sư phạm Sinh, Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch Sử, Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Giáo dục Thể chất, Giáo dục Công dân, Toán học, Vật lý học, Hóa học, Công nghệ thông tin, Sinh học, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Khoa học thư
viện, Văn học, Việt Nam học, Lịch sử.
 

Tác giả bài viết: Nga Nguyễn

Nguồn tin: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn