21:21 ICT Thứ sáu, 14/08/2020

Trang chủ » Đào tạo » Thời khóa biểu

Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 (Bắt đầu ngày 13 tháng 08 năm 2018)

Chủ nhật - 15/07/2018 08:39
Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 (Bắt đầu ngày 13 tháng 08 năm 2018)

Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 (Bắt đầu ngày 13 tháng 08 năm 2018)

BCN Khoa thông báo Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 (Bắt đầu ngày 13 tháng 08 năm 2018) từ K41 đến K43 như sau:
THỜI KHOÁ BIỂU: K42 SP                                                                                                            
                                            

Thứ           SÁNG (Học từ 8h00) CHIỀU (Học từ 13h00)  
Tên
học phần
 
 
Tín chỉ Tiết
 dạy
Tên GV Địa điểm Tên
học phần
Tín chỉ Tiết dạy Tên GV Địa điểm  
 
 
2
                     
Môn chung TTHCM 2 1-3     Nghe C1.1 2 5-7 C.PhươngB LAP  
                     
 
3
                     
Nói C1.1(2) 2 1-3 C.Phương A C31 Viết C1.1 2 5-7 C.PhươngB C31  
          Tâm lý học giới tính 2 8-10 T.Mạnh C31  
 
4
                     
Nói C1.1(1) 2 1-3 C.Đ Hương C31 Viết C1.1 2 5-7 T.Đức    
                     
 
5
                     
Trải nghiệm sáng tạo 2 2-4 C.Thủy C12 PP NCKH và GDCNTA 2 5-7 C.Hoa D21  
                     
 
6
                     
          Đọc C1.1 2 5-7 C.Dung    
                     

 
  THỜI KHOÁ BIỂU: K42 TIẾNG TRUNG
 
  SÁNG (Học từ 8h00) CHIỀU (Học từ 13h00)
Thứ Tên
học phần
 
 
Tín chỉ Tiết dạy Tên GV Địa điểm Tên
học phần
Tín chỉ Tiết dạy Tên GV Địa điểm
 
2
                   
          Lý thuyết dịch 2 2 5-7 C.T Nguyệt B44
                   
 
3
                   
TTHCM 2 1-3     Nói HSK5.1 2 5-7 GVTQ C12
                   
 
4
                   
Phiên dịch 1 2 1-3 C.Chi B44          
                   
 
5
                   
Đọc HSK5.1 2 1-3 C.V Nguyệt   Tiếng Trung kinh tế 2 5-7 C.V.Nguyệt C12
                   
 
6
                   
Nghe HSK5.1 2 1-3 C.Hằng B44 Viết HSK5.1 2 5-7 C.Hằng C13
                   

 THỜI KHOÁ BIỂU: K43A TIẾNG TRUNG 
  
 
  SÁNG (Học từ 8h00) CHIỀU (Học từ 13h00)
Thứ Tên
học phần
 
 
Tín chỉ Tiết dạy Tên GV Địa điểm Tên
học phần
Tín chỉ Tiết dạy Tên GV Địa điểm
 
2
                   
Nói HSK 3(1) 2 1-3 GVTQ B44 Nghe HSK3(1) 2 5-7 C Nga A B31
          Nghe HSK3(2) 2 8-10 C.Nga A B31
 
3
                   
          Đọc HSK3(1) 2 5-7 C.Thoan B31
          Đọc HSK3(2) 2 8-10 C.Thoan B31
 
4
                   
Nói HSK3(2) 2 1-3 GVTQ B41          
                   
 
5
                   
Viết HSK3(1) 2 1-3 C.Hằng LAP Viết HSK3(1) 2 5-7 C.Hằng B31
                   
 
6
                   
                   
                   
 
 THỜI KHOÁ BIỂU: K43 CN TIẾNG ANH 
 
  
  SÁNG (Học từ 8h00) CHIỀU (Học từ 13h00)
Thứ Tên
học phần
 
 
Tín chỉ Tiết dạy Tên GV Địa điểm Tên
học phần
Tín chỉ Tiết dạy Tên GV Địa điểm
 
2
                   
Viết B2.1(1) 2 1-3 Thầy Salazar C31 Đọc B2.1(1) 2 5-7 C.ĐHương D22
          Đọc B2.1(2) 2 8-10 C.PhươngB D22
 
3
                   
Từ pháp-cú pháp(1) 2 2-4 C.thủy D21          
Nghe B2.1(1) 2 1-3 C.Hiền LAP Nghe  B2.1(2) 2 8-10 T.Đức B41
 
4
                   
Từ pháp-cú pháp(2) 2 1-3 C.Thảo(lớn) D21 Lý thuyết dịch(1) 2 5-7 C.LAnh D21
          Lý thuyết dịch(2) 2 8-10 C.LAnh D21
 
5
                   
Nói B2.1(1) 2 1-3 C.Thảo(nhỡ) D22 Nói B2.1(2) 2 5-7 C.Thảo(nhỡ) D22
          Nói B2.1(3) 2 8-10 C.Thảo(nhỡ) D22
 
6
                   
Viết B2.1(1) 2 1-3 Thầy Salazar D22 Nghe-ghi(1) 2 5-7 C.Tuấn C31
          Nghe-ghi(2) 2 8-10 C.Tuấn C31
     
 THỜI KHOÁ BIỂU: K43 SP ANH
 
 
  SÁNG (Học từ 8h00) CHIỀU (Học từ 13h00)
Thứ Tên
học phần
 
 
Tín chỉ Tiết dạy Tên GV Địa điểm Tên
học phần
Tín chỉ Tiết dạy Tên GV Địa điểm
 
2
                   
Đọc B2.1(1) 2 1-3 C.phươngB D21 Từ pháp-cú pháp(2) 2 5-7 C.Thảo(lớn) D21
Nghe B2.1(1) 2 1-3 C.Thảo(lớn) LAP Từ pháp-cú pháp(3) 2 8-10 C.Đ Hương D21
Nói B1.2(4) 2 1-3 T.Reeg D22          
 
3
                   
Tâm lý môn chung 2 1-3     Nghe B2.1(2) 2 5-7 C.Hiền LAP
          Nghe B2.1(3) 2 8-10 C.Hiền LAP
 
4
                   
NVSP môn chung 2 1-4     Nói B2.1(2) 2 5-7 Salazar D22
          Nói B2.1(3) 2 8-10 Salazar D22
 
5
                   
Nói B2.1(1) 2 1-3 T.Reeg D21 Nghe B2.1(4) 2 5-7 C.ĐHương LAP
Viết B2.1(1) 2 1-3 C.PhươngA C31 Viết B2.1(2) 2 5-7 C.PhươngA C31
Từ pháp-cú pháp(1) 2 1-3 C.Tuấn B31 Môn chung GD 2 8-10    
 
6
                   
Đọc B2.1(4) 2 1-3 C.PhươngB D21 ĐọcB2.1(2) 2 5-7 T.Đức D22
Viết B2.1(3) 2 1-3 C.Thảo(lớn) C31 Đọc B2.1(3) 2 8-10 T.Đức D22
          Viết B2.1(4) 2 5-7   C.Thảo(lớn) D21
     
 THỜI KHOÁ BIỂU: K41 TIẾNG TRUNG 

 
  SÁNG (Học từ 8h00) CHIỀU (Học từ 13h00)
Thứ Tên
học phần
 
 
Tín chỉ Tiết dạy Tên GV Địa điểm Tên
học phần
Tín chỉ Tiết dạy Tên GV Địa điểm
 
2
                   
Ngữ âm văn tự(1) 2 1-3 T.Hoàng   Ngữ âm văn tự(2) 2 5-7 T.Hoàng B41
          Ngữ âm văn tự(3) 2 8-10 T.Hoàng B41
 
3
                   
Đất nước học TQ(1) 2 1-3 GVTQ C13 Đất nước học TQ(2) 2 5-7 GVTQ C13
          Đất nước học TQ(3) 2 8-10 GVTQ C13
Biên dịch 2(1) 4 1-3 C.T.Nguyệt B44 Biên dịch 2(2) 4 5-7 C.T.Nguyệt B44
 
4
          Ngữ nghĩa học (2) 2 5-7 T.Hoàng B31
Ngữ nghĩa học (1) 2 1-3 T.Hoàng   Ngữ nghĩa học (3) 2 8-10 T.Hoàng B31
Biên dịch 2(2) 4 1-3 C.T Nguyệt   Biên dịch 2(2) 4 5-7 C.T.Nguyệt C13
 
5
                   
Phân tích diễn ngôn(1) 2 1-3 C.Chi   Phân tích diễn ngôn(2) 2 5-7 C.Chi B41
          Phân tích diễn ngôn(3) 2 8-10 C.Chi B41
                   
 
6
                   
Giao tiếp liên văn hóa(1) 2 1-3 C.VNguyệt C12 Giao tiếp liên văn hóa(2) 2 5-7 C.VNguyệt B31
          Giao tiếp liên văn hóa(3) 2 8-10 C.VNguyệt B31
Biên dịch 2(3) 4 1-3 C.T.Nguyệt C13 Biên dịch 2(3) 4 5-7 C.T.Nguyệt B41

 
     
 THỜI KHOÁ BIỂU: K41 NN ANH
 
 
  SÁNG (Học từ 8h00) CHIỀU (Học từ 13h00)
Thứ Tên
học phần
 
 
Tín chỉ Tiết dạy Tên GV Địa điểm Tên
học phần
Tín chỉ Tiết dạy Tên GV Địa điểm
 
2
                   
Dịch ngôn bản 4 1-3 C.Ngân B31 Dịch ngôn bản 4 5-7 C.Ngân C31
                   
 
3
                   
Dịch văn bản chuyên sâu 4 1-3 T.Đen D22 Dịch văn bản chuyên sâu 4 5-7 T.Đen D22
                   
 
4
                   
Dịch ngôn bản chuyên sâu 4 1-3 C.Nhật D22 Dịch ngôn bản chuyên sâu 4 5-7 C.Nhật C31
                   
 
5
                   
Văn hóa Anh Mỹ 2 2-4 C.Hoa B41          
                   
 
6
                   
                   
                   

 
 THỜI KHOÁ BIỂU: K41 SƯ PHẠM ANH 
 
 
  SÁNG (Học từ 8h00) CHIỀU (Học từ 13h00)
Thứ Tên
học phần
 
 
Tín chỉ Tiết dạy Tên GV Địa điểm Tên
học phần
Tín chỉ Tiết dạy Tên GV Địa điểm
 
2
                   
Ngữ dụng học(1) 2 1-3 C.Tuấn B41 Thực hành PPGD Tiếng anh 3 5-8 C.Hoa C12
Phân tích diễn ngôn(1) 2 1-3 T.Đen C12 Thực hành sư phạm 2 1 9-10   C12
  Văn hóa Anh Mỹ(1) 2 1-3 C.Hoa C13          
 
3
                   
Ngữ dụng học(2) 2 1-3 C.Tuấn B31 Thực hành PPGD Tiếng anh 3 5-8 C.Dung D21
Phân tích diễn ngôn(2) 2 1-3 C.Đ Hương B41 Thực hành sư phạm 2 1 9-10   D21
  Văn hóa Anh Mỹ(2) 2 1-3 C.Nhật C12          
 
4
                   
Ngữ dụng học(3) 2 1-3 T.Đức B31 Thực hành PPGD Tiếng anh 3 5-8 C.Ngân C12
Văn học Anh(1) 2 1-3 C.Tuấn C12 Thực hành sư phạm 2 1 9-10       C12
Phân tích diễn ngôn(3) 2 1-3 T.Đen C13          
 
5
                   
Văn hóa Anh Mỹ(3) 2 1-3 C.Nhật C13 Thực hành PPGD Tiếng anh 3 5-8 C.Thủy C12
Văn học Anh(2) 2 1-3 T.Đức B44 Thực hành sư phạm 2 1 9-10   C12
                   
 
6
                   
Tiếng anh du lịch (1) 2 1-3 C.Thu Thảo B31 Tiếng anh du lịch (2) 2 5-7 C.Thu Thảo C12
Văn học Anh(3) 2 1-3 T.Đức B41 Tiếng anh du lịch (3) 2 8-10 C.Thu Thảo  C12
                   

    
  

Tác giả bài viết: Nga Nguyễn

Nguồn tin: BCN Khoa