Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội thảo Quốc tế Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần thứ IX do Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế ban hành

Thông tin về hội thảo tại Huế vào tháng 10/2018.
Thông tin về hội thảo tại Huế vào tháng 10/2018. 
Tác giả bài viết: Nga Nguyễn