Thông báo kế hoạch tổ chức Hội nghị Khoa học và Hội nghị Học tập cấp Khoa

Thông báo kế hoạch tổ chức Hội nghị Khoa học và Hội nghị Học tập cấp Khoa
Ban Chủ nhiệm Khoa thông báo kế hoạch tổ chức Hội nghị Khoa học và Hội nghị Học tập cấp Khoa năm 2018.

+ Thời gian dự kiến tổ chức: Hội nghị Khoa học vào ngày 19/10/2018 và Hội nghị Học tập vào 26/10/2018.

+ Nội dung: Hội nghị Khoa học với chủ đề: “Dạy học theo hướng tiếp cận chuẩn đầu ra của sinh viên". 
Hội nghị Học tập với chủ đề: “Phương pháp học tập để đáp ứng chuẩn đầu ra”.

☆ Cán bộ giảng viên gửi bài tới địa chỉ email: haanhtran9299@gmail.com

☆ Sinh viên gửi bài cho cố vấn học tập của mình.

Hội nghị sẽ được chia thành 2 tiểu ban: Tiếng Anh và Tiếng Trung. Các bài báo cáo có thể viết và trình bày bằng Tiếng Việt, Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung.

+ Hạn chót nhận bài Hội nghị học tập: 21/10/2018.
 

LƯU Ý: SINH VIÊN THAM GIA VIẾT BÀI SẼ NHẬN ĐƯỢC GIẤY CHỨNG NHẬN.

Tác giả bài viết: Nga Nguyễn