03:00 ICT Chủ nhật, 24/01/2021
 

Trang chủ » TIN TỨC - SỰ KIỆN » TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thông báo danh sách hội đồng và lịch bảo vệ KLTN của sinh viên Khóa 41

Thứ ba - 07/05/2019 14:59
Các mốc thời gian quan trọng:
 - Thời gian bảo vệ: Bắt đầu từ 13h00 thứ năm, ngày 16/5/2019.
 - Thời gian nộp khóa luận: Sinh viên nộp 04 quyển khóa luận lên Văn phòng Khoa trước ngày 11/5/2019điền phiếu phụ lục 1,2,3 trong "Bộ hồ sơ xét tốt nghiệp" và nộp vào hôm bảo vệ.
- Các thầy cô có tên trong danh sách hội đồng chủ động lên lấy tại văn phòng Khoa. 
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
 CHO SINH VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ  KHÓA 41 (2015  - 2019 )
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-ĐHSPHN2 ngày       tháng     năm 2019)

 
TT Họ và tên sinh viên Lớp Giảng viên hướng dẫn Tên đề tài Hội đồng chấm KLTN Ngày bảo vệ Địa điểm bảo vệ
 1.  
Nguyễn Thị Lan Hương K41 NN
TQ
TS. Trần Linh Chi 现代汉语"冷"与越南语"lạnh"对比分析 Chủ tịch: TS. Vũ Thị Huế
Phản biện 1: ThS. Vũ Thị Minh Nguyệt
Phản biện 2: ThS. Tô Ánh Nguyệt
Uỷ viên: TS. Trần Linh Chi
Thư kí: CN.  Nguyễn Thị Nga B
 
16/5/2019 C1.4
 1.  
Phạm Thị Liên K41 NNTQ TS. Vũ Thị Huế 中国网络用语特点分析 Chủ tịch: TS. Trần Linh Chi
Phản biện 1: ThS. Vũ Thị Minh Nguyệt
Phản biện 2: ThS. Tô Ánh Nguyệt
Uỷ viên: TS, Vũ Thị Huế
Thư kí: CN. Nguyễn Thị Nga B.
16/5/2019 C1.4
 1.  
Phùng Mỹ Quyên K41 NNTQ TS. Vũ Thị Huế 汉语中拒绝行为语用的特点 Chủ tịch: TS. Trần Linh Chi
Phản biện 1: ThS. Vũ Thị Minh Nguyệt
Phản biện 2: ThS. Tô Ánh Nguyệt
Uỷ viên: TS, Vũ Thị Huế
Thư kí: CN. Nguyễn Thị Nga B.
16/5/2019 C1.4
 1.  
Nguyễn Thị Phương Thùy K41 NNTQ TS. Phạm Thị Nghĩa Vân 越汉祝颂语言行为对比研究 Chủ tịch: TS. Trần Linh Chi
Phản biện 1: ThS. Vũ Thị Minh Nguyệt
Phản biện 2: ThS. Tô Ánh Nguyệt
Uỷ viên: TS. Phạm Thị Nghĩa Vân
Thư kí: CN.  Nguyễn Thị Nga B.
16/5/2019 C1.4
 1.  
Lê Thị Thương K41 SP Đỗ Tiến Đức A cross culture study of making  introductions in English and Vietnamese Chủ tịch: TS. Nguyễn Thị Hồng Nhật
Phản biện 1: ThS. Nguyễn Thị Thu Thảo
Phản biện 2: ThS. Nguyễn Văn Đen
Ủy viên: ThS. Đỗ Tiến Đức
Thư ký: CN. Nguyễn Thị Phương Thảo
16/5/2019 C1.2
 1.  
Chu Thị Phương Anh K41 SP Đỗ Tiến Đức Applying cooperative learning to develop speaking skills for first- year major English students at HPU 2 Chủ tịch: TS. Nguyễn Thị Hồng Nhật
Phản biện 1: ThS. Nguyễn Thị Thu Thảo
Phản biện 2: ThS. Nguyễn Văn Đen
Ủy viên: ThS. Đỗ Tiến Đức
Thư ký: CN. Nguyễn Thị Phương Thảo
16/5/2019 C1.2
 1.  
Hoàng Thị Minh Hảo K41 SP Đỗ Tiến Đức A study of major sources of borrowing in English vocabulary Chủ tịch: TS. Nguyễn Thị Hồng Nhật
Phản biện 1: ThS. Nguyễn Thị Thu Thảo
Phản biện 2: ThS. Nguyễn Văn Đen
Ủy viên: ThS. Đỗ Tiến Đức
Thư ký: CN. Nguyễn Thị Phương Thảo
16/5/2019 C1.2
 1.  
Trịnh Thị Thanh Hương K41 SP Trần Thị Ngân
Đỗ Thị Thanh Dung
Teachers’ and Students’ Perception towards The Use of Extensive Reading in Class Chủ tịch: TS. Nguyễn Thị Hồng Nhật
Phản biện 1: ThS. Nguyễn Thị Thu Thảo
Phản biện 2: ThS. Đỗ Tiến Đức
Ủy viên: ThS. Nguyễn Văn Đen
Thư ký: CN. Nguyễn Thị Phương Thảo
16/5/2019 C1.2
 1.  
Nguyễn Thị Thu Hiến K41 SP Trần Thị Ngân
Đỗ Thị Thanh Dung
An investigation into the challenges in Teaching the Project Session in the new textbooks at K12 schools. Chủ tịch: TS. Nguyễn Thị Hồng Nhật
Phản biện 1: ThS. Nguyễn Thị Thu Thảo
Phản biện 2: ThS. Đỗ Tiến Đức
Ủy viên: ThS. Nguyễn Văn Đen
Thư ký: CN. Nguyễn Thị Phương Thảo
16/5/2019 C1.2
 1.  
Lương Ngọc Phương K41NNA Trần Thị Ngân Difficulties in oral translation faced by senior English majors at Hanoi Pedagogical University 2 Chủ tịch: TS. Tạ Thị Thanh Hoa
Phản biện 1: ThS. Phạm Thị Tuấn
Phản biện 2: ThS. Lê Thị Phương Thảo
Ủy viên: ThS. Trần Thị Ngân
Thư ký: CN. Trần Hà Anh
16/5/2019 C1.3
 1.  
Phạm Trung Kiên K41 SPA Lê Thị Phương Thảo An Investigation into the Effectiveness of Socratic Method in Improving Students’ Speaking Skill: A Case Study in High School Chủ tịch: TS. Tạ Thị Thanh Hoa
Phản biện 1: ThS. Phạm Thị Tuấn
Phản biện 2: ThS. Trần Thị Ngân
Ủy viên: ThS. Lê Thị Phương Thảo
Thư ký: CN. Trần Hà Anh
16/5/2019 C1.3
 1.  
Nguyễn Vĩnh Thuỵ K41 SPA Lê Thị Phương Thảo Using Task-Based Language Teaching Activities to Enhance Speaking Skills for the 11th Grade Students at Tam Duong High School Chủ tịch: TS. Tạ Thị Thanh Hoa
Phản biện 1: ThS. Phạm Thị Tuấn
Phản biện 2: ThS. Trần Thị Ngân
Ủy viên: ThS. Lê Thị Phương Thảo
Thư ký: CN. Trần Hà Anh
16/5/2019 C1.3
 1.  
Lê Thị Phương Linh K41 SPA Nguyễn Thị Thu Thảo An investigation into the Reality of learning Speaking skill to the non-English majors at HPU2 Chủ tịch: TS. Nguyễn Thị Hồng Nhật
Phản biện 1: ThS. Đỗ Tiến Đức
Phản biện 2: ThS. Nguyễn Văn Đen
Ủy viên: ThS. Nguyễn Thị Thu Thảo
Thư ký: CN. Nguyễn Thị Phương Thảo
16/5/2019 C1.2
 1.  
Nguyễn Thị Trung Anh K41 SPB Phạm Thị Tuấn A contrastive analysis on some selected idioms related to dogs in English and Vietnamese Chủ tịch: TS. Tạ Thị Thanh Hoa
Phản biện 1: ThS. Lê Thị Phương Thảo
Phản biện 2: ThS. Trần Thị Ngân
Ủy viên: ThS. Phạm Thị Tuấn
Thư ký: CN. Trần Hà Anh
16/5/2019 C1.3
 1.  
Phan Khánh Hoà K41 SPB Phạm Thị Tuấn The use of portfolios in writing learning: A case study on selected EFL students in Faculty of Languages, Hanoi Pedagogical University 2 Chủ tịch: TS. Tạ Thị Thanh Hoa
Phản biện 1: ThS. Lê Thị Phương Thảo
Phản biện 2: ThS. Trần Thị Ngân
Ủy viên: ThS. Phạm Thị Tuấn
Thư ký: CN. Trần Hà Anh
16/5/2019 C1.3
 1.  
Đinh Quỳnh Như K41 SPA Phạm Thị Tuấn The fate and dignity of the slaves in the work “Uncle Tom’s Cabin” by Harriet Beecher Stowe Chủ tịch: TS. Tạ Thị Thanh Hoa
Phản biện 1: ThS. Lê Thị Phương Thảo
Phản biện 2: ThS. Trần Thị Ngân
Ủy viên: ThS. Phạm Thị Tuấn
Thư ký: CN. Trần Hà Anh
16/5/2019 C1.3
 1.  
Bùi Mỹ Trinh K41 SPB Nguyễn Thị Hồng Nhật Difficulties in Learning Listening Skills Faced by First-year English Major Students in HPU2 Chủ tịch: ThS. Nguyễn Văn Đen
Phản biện 1: ThS. Nguyễn Thị Thu Thảo
Phản biện 2: ThS. Đỗ Tiến Đức
Ủy viên: TS. Nguyễn Thị Hồng Nhật
Thư ký: CN. Nguyễn Thị Phương Thảo
16/5/2019 C1.2
 1.  
Phạm Thu Hà K41 SPA Nguyễn Thị Hồng Nhật Learning English speaking skills beyond the classroom: A study of extra- activities employed by the first year English non-major students at Hanoi Pedagogical University 2 Chủ tịch: ThS. Nguyễn Văn Đen
 Phản biện 1: ThS. Nguyễn Thị Thu Thảo
Phản biện 2: ThS. Đỗ Tiến Đức
Ủy viên: TS. Nguyễn Thị Hồng Nhật
Thư ký: CN. Nguyễn Thị Phương Thảo
16/5/2019 C1.2
 1.  
Trần Hồng Hạnh K41 SPB Nguyễn Thị Hồng Nhật English speaking difficulties encountered by the first year English-major students at HPU2 University Chủ tịch: ThS. Nguyễn Văn Đen
Phản biện 1: ThS. Nguyễn Thị Thu Thảo
Phản biện 2: ThS. Đỗ Tiến Đức
Ủy viên: TS. Nguyễn Thị Hồng Nhật
Thư ký: CN. Nguyễn Thị Phương Thảo
16/5/2019 C1.2
 1.  
Nguyễn Thị Quyên K41NNA Nguyễn Thị Hồng Nhật Interpreting problems and strategies: A case study of the fourth year English-major students at HPU2  Chủ tịch: ThS. Nguyễn Văn Đen
Phản biện 1: ThS. Nguyễn Thị Thu Thảo
Phản biện 2: ThS. Đỗ Tiến Đức
Ủy viên: TS. Nguyễn Thị Hồng Nhật
Thư ký: CN. Nguyễn Thị Phương Thảo
16/5/2019 C1.2
 1.  
Vũ Nhật Anh K41 SPB Nguyễn Thị Thu Thuỷ A study on the use of visual aids in teaching English at Luong Tai 1 High school Chủ tịch: TS. Tạ Thị Thanh Hoa
Phản biện 1: ThS. Phạm Thị Tuấn
Phản biện 2: ThS. Trần Thị Ngân
Ủy viên: ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy
Thư ký: CN. Trần Hà Anh
16/5/2019 C1.3
 1.  
Nguyễn Khánh Ly K41 SPB Nguyễn Thị Thu Thuỷ An investigation into vocabulary learning strategies employed by the students at Tien Du 1 High school Chủ tịch: TS. Tạ Thị Thanh Hoa
Phản biện 1: ThS. Phạm Thị Tuấn
Phản biện 2: ThS. Trần Thị Ngân
Ủy viên: ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy
Thư ký: CN. Trần Hà Anh
16/5/2019 C1.3
 1.  
Nguyễn Thị Trà Giang K41 SPA Đỗ Thị Hương
Đỗ Thị Thanh Dung
The effectiveness of using shadowing technique in learning speaking skills of first year English majors at Hanoi Pedagogical University 2 Chủ tịch: TS. Tạ Thị Thanh Hoa
Phản biện 1: ThS. Phạm Thị Tuấn
Phản biện 2: ThS. Trần Thị Ngân
Ủy viên: ThS. Đỗ Thị Hương
Thư ký: CN. Trần Hà Anh
16/5/2019 C1.3
 1.  
Nguyễn Thị Vy K41B SPA Nguyễn Thị Minh Phương A Study on the Effectiveness of Using some Electronic English Websites to Foster First year English Major students' Extensive Reading at Hanoi Pedagogical University 2 Chủ tịch: TS. Nguyễn Thị Hồng Nhật
Phản biện 1: ThS. Đỗ Tiến Đức
Phản biện 2: ThS. Nguyễn Thị Thu Thảo
Ủy viên: ThS. Nguyễn Thị Minh Phương
Thư ký: CN. Nguyễn Thị Phương Thảo
16/5/2019 C1.2
 1.  
Nguyễn Thị Thanh Hải K41 SPB Nguyễn Thị Minh Phương A Study on the Effectiveness of Using Cartoon Dubbing Technique to Improve Secondary Students’ English Learning Chủ tịch: TS. Nguyễn Thị Hồng Nhật
Phản biện 1: ThS. Đỗ Tiến Đức
Phản biện 2: ThS. Nguyễn Thị Thu Thảo
Ủy viên: ThS. Nguyễn Thị Minh Phương
Thư ký: CN. Nguyễn Thị Phương Thảo
16/5/2019 C1.2
 1.  
Cao Thị Vân Anh K41A SPA Nguyễn Thị Minh Phương A Study on Factors Affecting First year English Major Students' motivation in English Speaking Skill Classes at Hanoi Pedagogical University 2 Chủ tịch: TS. Nguyễn Thị Hồng Nhật
Phản biện 1: ThS. Đỗ Tiến Đức
Phản biện 2: ThS. Nguyễn Thị Thu Thảo
Ủy viên: ThS. Nguyễn Thị Minh Phương
Thư ký: CN. Nguyễn Thị Phương Thảo
16/5/2019 C1.2
 1.  
Bùi Thị Yến K41B SPA Trần Thị Minh Phương The effects of collaborative writing activity on second year English majored students at Ha Noi Pedagogical University 2 Chủ tịch: TS. Tạ Thị Thanh Hoa
Phản biện 1: ThS. Phạm Thị Tuấn
Phản biện 2: ThS. Trần Thị Ngân
Ủy viên: ThS. Trần Thị Minh Phương
Thư ký: CN. Trần Hà Anh
16/5/2019 C1.3
 1.  
Trần Khánh Huyền K41 B SPA Trần Thị Minh Phương Teaching vocabulary through short stories to enhance students ‘ reading comprehension skill for first year English majored students at Ha Noi Pedagogical University 2 Chủ tịch: TS. Tạ Thị Thanh Hoa
Phản biện 1: ThS. Phạm Thị Tuấn
Phản biện 2: ThS. Trần Thị Ngân
Ủy viên: ThS. Trần Thị Minh Phương
Thư ký: CN. Trần Hà Anh
16/5/2019 C1.3
 1.  
Nguyễn Minh Phương K41 A SPA Trần Thị Minh Phương A study of grammatical errors in speaking skill of the first year English majored students at Ha Noi Pedagogical University 2 Chủ tịch: TS. Tạ Thị Thanh Hoa
Phản biện 1: ThS. Phạm Thị Tuấn
Phản biện 2: ThS. Trần Thị Ngân
Ủy viên: ThS. Trần Thị Minh Phương
Thư ký: CN. Trần Hà Anh
16/5/2019 C1.3
 1.  
Phan Thị Thu Trang K41 NNA Nguyễn Văn Đen Difficulties in finding equivalence in the translation of tourirst terms Chủ tịch: TS. Nguyễn Thị Hồng Nhật
Phản biện 1: ThS. Nguyễn Thị Thu Thảo Phản biện 2: ThS. Nguyễn Thị Minh Phương
Ủy viên: Th.S Nguyễn Văn Đen
Thư ký: CN. Nguyễn Thị Phương Thảo
16/5/2019 C1.2
 1.  
Nguyễn Thị Dân K41 SPA Đỗ Thu Hòa Application of Total Physical Response in teaching vocabulary of primary school Chủ tịch: TS. Tạ Thị Thanh Hoa
Phản biện 1: ThS. Phạm Thị Tuấn
Phản biện 2: ThS. Trần Thị Ngân
Ủy viên: ThS. Trần Thị Minh Phương
Thư ký: CN. Trần Hà Anh
16/5/2019 C1.3
 
Ấn định danh sách có 31 hội đồng
Hà Nội, ngày       tháng      năm 2019  
HIỆU TRƯỞNG
 

Tác giả bài viết: Nga Nguyễn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn