08:34 ICT Chủ nhật, 06/12/2020
 

Trang chủ » TIN TỨC - SỰ KIỆN » TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thời khóa biểu Học kỳ 1 năm học 2020-2021

Thứ hai - 07/09/2020 08:06
                                                                                                                                                                                                                     
 
   TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2
KHOA NGOẠI NGỮ
THỜI KHOÁ BIỂU: K 43A TIẾNG TRUNG
HỌC KỲ 1- NĂM HỌC: 2020-2021
 
 
 
  SÁNG (Học từ 8h00) CHIỀU (Học từ 13h00)
Thứ Tên
học phần
 
 
Tín chỉ Tiết dạy
Tên GV
Địa điểm Tên
học phần
Tín chỉ Tiết dạy Tên GV Địa điểm
 
2
                   
Ngữ âm văn tự(1) 2 1-3 C Hằng C24 Ngữ âm văn tự(2) 2 5-7 C Hằng C24
Giao tiếp liên văn hóa (1) 2 1-3 C.Liên C25 Giao tiếp liên văn hóa (2) 2 5-7 C.Liên C25
                   
 
3
                   
Phân tích diễn ngôn 2 2-4 C.chi C45 Phiên dịch 2(1) 2 5-7 C.Chi C31
          Phiên dịch 2(1) 2 8-10 C.Chi C31
                     
 
4
                   
          Ngữ nghĩa học (2) 2 5-7 C.Nguyệt C31
Đất nước học 2 2-4 C.Huế C 45 Ngữ nghĩa học (1) 2 8-10 C.Nguyệt C31
                   
 
5
                   
          Biên dịch 2(1) 3 5-8 C.Nga B C31
                   
                     
 
6
                   
          Biên dịch 2(2) 3 5-8 C.Nga B C31
                   
                   
 
   THỜI KHOÁ BIỂU: K 43 CN TIẾNG ANH
 
  SÁNG (Học từ 8h00) CHIỀU (Học từ 13h00)
Thứ Tên
học phần
 
 
Tín chỉ Tiết dạy
Tên GV
Địa điểm Tên
học phần
Tín chỉ Tiết dạy Tên GV Địa điểm
 
2
                   
                   
                   
 
3
                   
Dịch văn bản chuyên sâu(1) 4 1-3 T.Đen D21 Dụng học(1) 2 5-7 C.LAnh D21
          Dịch văn bản chuyên sâu(1) 4 5-7 T.Đen D22
 
4
                   
Dịch ngôn bản chuyên sâu(1) 4 1-3 C.Nhật C26 Dịch ngôn bản chuyên sâu(1) 4 5-7 C.Nhật C26
Dịch ngôn bản chuyên sâu(2) 4 1-3 T.Đức C25          
 
5
                   
Dịch văn bản chuyên sâu(2) 4 1-3 T.Đen D21 Dụng học(1) 2 5-7 C.LAnh D21
          Dịch văn bản chuyên sâu(2) 4 5-7 T.Đen D22
 
6
                   
          Dịch ngôn bản chuyên sâu(2) 4 5-7 T.Đức D22
                   
  
  
 
THỜI KHOÁ BIỂU: K 43 SP ANH
 
  SÁNG (Học từ 8h00) CHIỀU (Học từ 13h00)
Thứ Tên
học phần
 
 
Tín chỉ Tiết dạy
Tên GV
Địa điểm Tên
học phần
Tín chỉ Tiết dạy Tên GV Địa điểm
 
2
                   
Văn học Anh(1) 2 1-3 C.Tuấn D21 Văn học Anh(2) 2 5-7 C.Tuấn D21
Phân tích diễn ngôn(1) 2 1-3 C.LAnh D22          
Tiếng anh kinh tế(4) 2 2-4 Đ Hương C26 Thực hành sp 2(lớp 1) 65sv/ 1 8-10 T.Tùng C45
 
3
                   
Tiếng anh kinh tế(1) 2 2-4 Đ Hương D22 Thực hành PPGDTA(1) 3 5-8 C.Thủy C24
Văn học Anh(3) 2 1-3 C.LAnh C24 Thực hành sp 2 1 9-10 C,Thủy C24
Phân tích diễn ngôn(1) 2 1-3 C.Tuấn C25 Tiếng anh kinh tế(3) 2 5-7 T.Đức  
          Thực hành sp 2(lớp 2) 65sv 1 8-9 C.Loan C25
 
4
                   
Giao tiếp liên văn hóa(1) 2 1-3 T.Đen D21 Thực hành PPGDTA(2) 3 5-8 C.Dung D22
Phân tích diễn ngôn(2) 2 1-3 C.LAnh D22 Thực hành sp 2 1 9-10 C.Dung D22
                   
                   
 
5
  2                
Tiếng anh kinh tế(2) 2 2-4 Đ Hương D22 Thực hành PPGDTA(3) 3 5-8 C.Thủy D21
Văn học Anh(3) 2 1-3 C.LAnh C24 Thực hành sp 2 1 9-10 C,Thủy D21
Phân tích diễn ngôn(1) 2 1-3 C.Tuấn C24          
 
6
                   
Giao tiếp liên văn hóa(2) 2 1-3 T.Đen D21 Thực hành PPGDTA(4) 3 5-8 C.Hoa C24
          Thực hành sp 2 1 9-10 C,Hoa        C24
                   
Thực hành sư phạm 2( bên tổ tâm lý dạy) 1 tc chia 2 lớp   
 
THỜI KHÓA BIỂU K44 TIẾNG TRUNG
 
  SÁNG (Học từ 8h00) CHIỀU (Học từ 13h00)
Thứ Tên
học phần
 
 
Tín chỉ Tiết dạy
Tên GV
Địa điểm Tên
học phần
Tín chỉ Tiết dạy Tên GV Địa điểm
 
2
                   
Nói HSK5.1(1) 2 1-3 GVTQ C41 Nói HSK5.1(2) 2 1-3 GVTQ C41
                   
 
3
                   
Nghe HSK5.1(1) 2 1-3 C.Hằng A14 Nghe HSK5.1(2) 2 5-7 C.Hằng A15
Nói HSK5.1(3) 2 1-3 GVTQ A15 Mon chung 2 8-10    
Lý thuyết dịch (3) 2 1-3 C.Nga B B31 Nói HSK5.1(4) 2 5-7 GVTQ B31
 
4
                   
Nghe HSK5.1(3) 2 1-3 C.Nga A B34 Nghe HSK5.1(4) 2 5-7 C.Nga A B44
          Viết HSK5.1(3) 2     5-7- C.Hằng A14
                   
 
5
                   
Phiên dịch 1(1) 2     2-4 C.Chi A14 Phiên dịch 1(2) 2     5-7 C.Chi C41
          Phiên dịch 1(3) 2     8-10 C.Chi C41
Viết HSK5.1(2) 2      2-4 C.Huế A15          
 
6
                   
Viết HSK5.1(1) 2    2-4 C.Huế C43 Lý thuyết dịch (2) 2 5-7 C.Huế C41
          Lý thuyết dịch (1) 2 8-10 C.Huế C41
Đọc HSK5.1(1) 2    1-3 C Nguyệt A14 Đọc HSK5.1(1) 2   5-7 C Nguyệt C43
          Đọc HSK5.1(1) 2  8 -10 C Nguyệt C43
  
   THỜI KHOÁ BIỂU: K 44 NN ANH
 
  SÁNG (Học từ 8h00) CHIỀU (Học từ 13h00)
Thứ Tên
học phần
 
 
Tín chỉ Tiết dạy
Tên GV
Địa điểm Tên
học phần
Tín chỉ Tiết dạy Tên GV Địa điểm
 
2
                   
Nghe C1.1(1) 2   1-3 T.Đen B41 Nghe C1.1(2) 2  5-7 T.Đen B41
          Mon chung 2 8-10    
            Đọc C1.1(1) 2 5-7 C.PhươngA C26
 
3
                   
          Dịch văn bản(1) 3 5-8 Đ Hương C36
Phương pháp NCKH(1) 2 1-3 C.Nhật C26 Đọc C1.1(2) 2 5-7 C.PhươngA C41
                   
 
4
                   
Nói C1.1(1) 2 1-3 C.PhươngB C26 Nói C1.1(2) 2 5-7 C.Thùy C26
Viết C1.1(3) 2 1-3 C.L Thảo C41 Đọc C1.1(3) 2 5-7 C.PhươngA C41
          Mon chung 2 8-10    
 
5
                   
Phương pháp NCKH(1) 2 1-3 T.Đức C26 Dịch văn bản(1) 3 5-8 Đ Hương C24
Viết C1.1(1) 2 1-3 C.L Hương C31 Viết C1.1(2) 2 5-7 C.L Hương C25
                   
 
6
                   
Dịch văn bản(1) 3 1-4 T.Đức C24 Nghe C1.1(3) 2  5-7 T.Đức     C25
Nói C1.1(3) 2 1-3 C.Thùy C25 Phương pháp NCKH(2) 2 8-10 T.Đức C25
                     
 

  
 
THỜI KHOÁ BIỂU: K 45 NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC
 
 
 
  SÁNG (Học từ 8h00) CHIỀU (Học từ 13h00)
Thứ Tên
học phần
 
 
Tín chỉ Tiết dạy
Tên GV
Địa điểm Tên
học phần
Tín chỉ Tiết dạy Tên GV Địa điểm
 
2
                   
Nói HSK3(1) 2 1-3 GVTQ C43 Nói HSK3(2) 2 5-7 GVTQ    C43
          UDCNTT(2) 2 5-7 C.Nga A C36
          UDCNTT(1) 2 8-10 C.Nga A C36
Nói HSK3(5) 2 1-3 T.Hùng A14 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 8-10    
                     
 
3
                   
Nói HSK3(3) 2 1-3 GVTQ C15 Nói HSK3(4) 2 5-7 GVTQ C16
Viết HSK3(1) 2 2-4 C.Nga A C16 Viết HSK3(2) 2 5-7 C.Nga A B34
          Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 8-10    
 
4
                   
Đọc HSK3(3) 2 1-3 C.Nga B B31 Đọc HSK3(4) 2 5-7 C.Nga B A15
Nghe HSK3(3) 2 1-3 C.Vân C15 Nghe HSK3(4) 2 5-7 C.Vân    B31
Nghe HSK3(5) 2 1-3 T.Hùng C16 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 8-10    
                   
5
 
          Viết HSK3(5) 2 5-7 C.Hằng    C43
Nghe HSK3(1) 2 1-3 C.Vân C45 Nghe HSK3(2) 2 5-7 C.Vân B41
          Đọc HSK3(2) 2 5-7 C.Nguyệt A14
Đọc HSK3(1) 2 1-3 C.Nguyệt B31          
 
6
          Đọc HSK3(5) 2 5-7 C.Nguyệt A35
Viết HSK3(3) 2 1-3 C.Hằng A15 Viết HSK3(4) 2 5-7 C.Hằng C15
UDCNTT(3) 2 1-3 C.Nga A B31 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 8-10    
          UDCNTT(4) 2 5-7 C.Nga A A15
            UDCNTT(5) 2 8-10 C.Nga A A15
 

 
  
 
THỜI KHOÁ BIỂU: K 46 NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC
 
  SÁNG (Học từ 8h00) CHIỀU (Học từ 13h00)
Thứ Tên
học phần
 
 
Tín chỉ Tiết dạy
Tên GV
Địa điểm Tên
học phần
Tín chỉ Tiết dạy Tên GV Địa điểm
 
2
                   
          Triết học Mác-Lênin 3 5-8    
Nghe HSK1(1) 2 1-3 C.N Vân A          
Đọc HSK1(3) 2 1-3 C.T Vân            
                     
 
3
                   
Nghe HSK1(3) 2 1-3 C.N Vân   Nghe HSK1(2) 2 5-7 C.N Vân  
Viết HSK1(1) 3 1-4 C.Liên   Viết HSK1(2) 3 5-8 C.Liên  
Triết học Mác-Lênin 3 1-4     Triết học Mác-Lênin 3 5-8    
 
4
                   
          Nói HSK1(1) 3 5-8 C.Huế  
Đọc HSK1(1) 2 1-3 C.T Vân   Đọc HSK1(2) 2 5-7 C.T Vân  
Triết học Mác-Lênin 3 1-4              
Viết HSK1(4) 3 1-4 C.Hằng   Triết học Mác-Lênin 3 5-8    
5
 
                   
Nói HSK1(4) 3 1-4 C.Nga B   Nói HSK1(2) 3 5-8 C.Huế  
Viết HSK1(3) 3 1-4 C.Liên            
                   
 
6
                   
Nghe HSK1(4) 2 1-3 C.N Vân            
Đọc HSK1(1) 2 1-3 C.Nguyệt            
Nói HSK1(2) 3 1-4 C.Nga B            
 
 

Tác giả bài viết: Nga Nguyễn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn