07:53 ICT Chủ nhật, 06/12/2020
 

Trang chủ » TIN TỨC - SỰ KIỆN » TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2019-2020

Thứ sáu - 20/12/2019 14:49
                
   TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2
KHOA NGOẠI NGỮ
      THỜI KHOÁ BIỂU: K 42 SP
HỌC KỲ 2- NĂM HỌC: 2019-2020
 
 
 
Thứ           SÁNG (Học từ 8h00) CHIỀU (Học từ 13h00)  
Tên
học phần
 
 
Tín chỉ Tiết
 dạy
Tên GV
Địa điểm Tên
học phần
Tín chỉ Tiết dạy Tên GV Địa điểm  
 
 
2
                     
          Kỹ năng sử dụng TA 3 5-9 C.Ngân    
                     
 
3
                     
                     
                     
 
4
                     
Phát triển năng lực giảng dạy TA 4 1-3 C.Dung   Phát triển năng lực giảng dạy TA 4 5-7 C.Dung    
                     
 
5
                     
                     
                     
 
6
                     
                     
                     
 
 
   TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2
KHOA NGOẠI NGỮ
THỜI KHOÁ BIỂU: K 42 TIẾNG TRUNG
HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC: 2019-2020
 
 
 
  SÁNG (Học từ 8h00) CHIỀU (Học từ 13h00)
Thứ Tên
học phần
 
 
Tín chỉ Tiết dạy
Tên GV
Địa điểm Tên
học phần
Tín chỉ Tiết dạy Tên GV Địa điểm
 
2
                   
                   
Kỹ năng BD chuyên ngành 4 1-3 C.Liên   Kỹ năng BD chuyên ngành 4 5-7 C.Liên  
 
3
                   
                   
                   
 
4
                   
Kỹ năng BD chuyên ngành 4 1-3 C.Liên   Kỹ năng BD chuyên ngành 4 5-7 C.Liên  
                   
 
5
                   
          Kỹ năng sử dụng ngôn ngữ 3 5-7 C.Huế  
                   
 
6
                   
Kỹ năng sử dụng ngôn ngữ 3 1-3 C.Huế            
                   

   TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2
KHOA NGOẠI NGỮ
THỜI KHOÁ BIỂU: K 43A TIẾNG TRUNG
HỌC KỲ 2- NĂM HỌC: 2019-2020
 
 
 
  SÁNG (Học từ 8h00) CHIỀU (Học từ 13h00)
Thứ Tên
học phần
 
 
Tín chỉ Tiết dạy
Tên GV
Địa điểm Tên
học phần
Tín chỉ Tiết dạy Tên GV Địa điểm
 
2
                   
          NgheHSK5.2(1) 2 5-7 C.Nga A A14
NgheHSK5.2(2) 2 1-3 C.Hằng A15 NgheHSK5.2(3) 2 5-7 C.Hằng A15
Ngôn ngữ học đối chiếu(1) 2 1-3 C.Nga B   Ngôn ngữ học đối chiếu(2)2 2 5-7 C.Nga B  
 
3
                   
Biên dịch 1(3) 3 1-4 C.Chi A14 PPNCKH trong ngành tiếng trung(1) 2 5-7 C.Chi A14
Nói HSK5.2(1   ) 2 1-3 C.Lý A15 PPNCKH trong ngành tiếng trung(2) 2 8-10 C.Chi A14
                     
 
4
                   
Đọc HSK5.1(1) 2 1-3 C.Nguyệt A14 Đọc HSK5.1(2) 2 5-7 C.Nguyệt A14
Nói HSK5.2(2) 2 1-3 C.Lý A15 Đọc HSK5.1(3) 2 8-10 C.Nguyệt A14
                   
 
5
                   
Biên dịch 1(1) 3 1-4 C.Chi A14 Biên dịch 1(2) 3 5-8 C.Chi A14
Ngữ pháp học (2) 2 2-4 C.Huế A15 Ngôn ngữ học đối chiếu(3) 2 5-7 C.Nga B  
                     
 
6
          Viết HSK5.2(1) 2 5-7 C.Huế A14
ĐLCM 3 1-4     Viết HSK5.2(2) 2 8-10 C.Huế  
          Kỹ năng thuyết trình(2) 2  5-7 C.Liên A15
          Kỹ năng thuyết trình(1) 2 8-10 C.Liên  

   TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2
KHOA NGOẠI NGỮ
THỜI KHOÁ BIỂU: K 43 CN TIẾNG ANH
HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC: 2019-2020
 
 
 
  SÁNG (Học từ 8h00) CHIỀU (Học từ 13h00)
Thứ Tên
học phần
 
 
Tín chỉ Tiết dạy
Tên GV
Địa điểm Tên
học phần
Tín chỉ Tiết dạy Tên GV Địa điểm
 
2
                   
Nói C1.2(1) 2 1-3 C.Thảo C24 Dịch ngôn bản(1) 4 5-7 C.Nhật C24
Đọc C1.2(2) 2 1-3 C.LAnh C25 Văn hóa Anh Mỹ(1) 2 5-7 C.Tuấn C25
 
3
                   
          Nghe C1.2(1) 2 5-7 T.Đức C24
Dịch ngôn bản(2) 4 1-3 T.Đức C25 Nghe C1.2(2) 2 8-10 CL Hương C25
 
4
                   
Văn hóa Anh Mỹ(1) 2 1-3 C.Tuấn C24 Dịch ngôn bản(1) 4 5-7 C.Nhật C24
                   
 
5
                   
Nói C1.2(2) 2 1-3 C.PhươngB C24 Viết C1.2(1) 2 5-7 C.Nhật C25
Đọc C1.2(1) 2 1-3 C.Ngân C25 Viết C1.2(2) 2 5-7 T.Đen C24
 
6
                   
ĐLCM         Dịch ngôn bản(2) 4 5-7 T.Đức C24
                   

   TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2
KHOA NGOẠI NGỮ
THỜI KHOÁ BIỂU: K 43 SP ANH
HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC: 2019-2020
 
 
 
  SÁNG (Học từ 8h00) CHIỀU (Học từ 13h00)
Thứ Tên
học phần
 
 
Tín chỉ Tiết dạy
Tên GV
Địa điểm Tên
học phần
Tín chỉ Tiết dạy Tên GV Địa điểm
 
2
                   
Nghe C1.2(4) 2 1-3 T.Đen C26 Môn chung 3 5-8    
Nói C1.2(1) 2 1-3 C.Phương B C41          
Viết C1.2(1) 2 1-3 T.Đức C43          
 
3
                   
Nói C1.2(2) 2 1-3 C.Thảo C26 Nghe C1.2(2) 2 5-7 C.L Hương C26
Nghe C1.2(1) 2 1-3 C.L Hương C41 Nghe C1.2(3) 2 5-7 T.Đen C41
Đọc C1.2(3) 2 1-3 C.PhươngB C43 Văn hóa Anh Mỹ(3) 2 5-7 C.LAnh C43
                   
 
4
                   
Nói C1.2(3) 2 1-3 C.Thảo C26 Nói C1.2(4) 2 5-7 C.Phương B C26
Đọc C1.2(1) 2 1-3 C.LAnh C41 Đọc C1.2(2) 2 5-7 C.Tuấn C41
Viết C1.2(4) 2 1-3 C.Nhật C41 Văn hóa Anh Mỹ(4) 2 5-7 C.LAnh C43
                   
 
5
                   
Môn chung 3 1-4     Đọc C1.2(4) 2 5-7 C.PhươngB C26
Viết C1.2(2) 2 1-3 T.Đen C26          
Văn hóa Anh Mỹ(1) 2 1-3 C.LAnh C41 Văn hóa Anh Mỹ(1) 2 5-7 C.LAnh C43
 
6
                   
Kiểm tra đánh giá(3) 2 1-3 C.Hoa C26 Kiểm tra đánh giá(1) 2 5-7 C.Ngân C26
Viết C1.2(3) 2 1-3 T.Đức C41 Kiểm tra đánh giá(2) 2 8-10 C.Ngân C26
                   

   TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2
KHOA NGOẠI NGỮ
THỜI KHOÁ BIỂU: K 44 TIẾNG TRUNG
HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC: 2019-2020
 
 
 
  SÁNG (Học từ 8h00) CHIỀU (Học từ 13h00)
Thứ Tên
học phần
 
 
Tín chỉ Tiết dạy
Tên GV
Địa điểm Tên
học phần
Tín chỉ Tiết dạy Tên GV Địa điểm
 
2
                   
Viết HSK 4(1) 2 1-3 C.Dương   Môn chung 2 5-7    
Ngữ pháp học(1) 2 2-4 C.Huế   Ngữ pháp học(3) 2 8-10 C.Huế  
 
3
                   
Nghe HSK 4(2) 2 1-3 C.Hằng   Nghe HSK 4(3) 2 5-7 C.Hằng  
Viết HSK4(1) 2 2-4 C.Dương   Nói HSK4(1) 2     5-7 C.Dương  
Đọc HSK4(2) 2 2-4 CNga A            
 
4
                   
          Đọc HSK4(1) 2 5-7 CNga B  
Ngữ pháp học(2) 2      2-4 C.Huế   Tiếng Trung du lịch KS(3) 2 5-7 C Nga A  
Viết HSK4(1) 2 1-3 C.Dương            
 
5
                   
Nói HSK4(2) 2      1-3 C.Dương   Tiếng Trung Kinh tế(2) 2 5-7 C.Nguyệt  
Nghe HSK4(1) 2 1-3 C.Nguyệt   Tiếng Trung Kinh tế(3) 2 8-10 C.Nguyệt  
                   
 
6
                   
Tiếng trung kinh tế(1) 2 1-3 C.Nguyệt   Đọc HSK4(3) 2 5-7 CNga B  
Nói HSK4(3) 2     1-3 C.Dương   Tiếng Trung du lịch KS(1) 2 5-7 C Nga A  
Tiếng Trung du lịch KS(2) 2 2-4 C Nga A            

   TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2
KHOA NGOẠI NGỮ
THỜI KHOÁ BIỂU: K 44 NN ANH
HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC: 2019-2020
 
 
 
  SÁNG (Học từ 8h00) CHIỀU (Học từ 13h00)
Thứ Tên
học phần
 
 
Tín chỉ Tiết dạy
Tên GV
Địa điểm Tên
học phần
Tín chỉ Tiết dạy Tên GV Địa điểm
 
2
                   
Viết B2.2(1) 2    1-3 C.Phương A   Kinh tế chính trị 2 5-7    
Ngữ âm âm vị(1) 2 1-3 C.Tuấn            
  Nói B2.2(3) 2 1-3 TSilverman            
 
3
                   
Nói B2.2(1) 2 1-3 T.Reeg   Nói B2.2(3) 2 5-7 C.Đ Hương  
Dịch câu(1) 3 1-4 C.ĐHương   Đọc B2.2(1) 2 5-7 C.Hiền  
Dich phát ngôn (3) 3 1-4 T.Đen   Nghe B2.2(2) 2 5-7 C.PhươngB  
 
4
                   
Nghe B2.2(1) 2 1-3 C.PhươngB   Đọc B2.2(3) 2 5-7 C.L Hương  
Kỹ năng thuyết trình(3) 2 1-3 T.Đức   Kỹ năng thuyết trình 2 5-7 C.ĐHương  
Dịch câu(2) 3 1-4 C.ĐHương   Viết B2.2(2) 2 5-7 C.PhươngA  
 
5
                   
Dịch câu(3) 3 1-4 C.ĐHương   Ngữ âm âm vị(1) 2 5-7 C.Tuấn  
Đọc B2.2(2) 2 1-3 C.L Hương            
Kỹ năng thuyết trình(2) 2 1-3 T.Đức   Dich phát ngôn (2) 3 5-8 T.Đức  
 
6
                   
Viết B2.2(3) 2 1-3 C.L Thảo            
Dich phát ngôn (1) 3 1-4 T.Đen            
  Nghe B2.2(2) 2 1-3 C.PhươngB            

   TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2
KHOA NGOẠI NGỮ
 
THỜI KHOÁ BIỂU: K 44 SƯ PHẠM ANH
HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC: 2019-2020
 
 
 
  SÁNG (Học từ 8h00) CHIỀU (Học từ 13h00)
Thứ Tên
học phần
 
 
Tín chỉ Tiết dạy
Tên GV
Địa điểm Tên
học phần
Tín chỉ Tiết dạy Tên GV Địa điểm
 
2
                   
Kinh tế chính trị 2 1-3     Dạy ngữ liệu và kỹ năng NN 3 5-8 C.Dung  
          THSP1(1) 1 9-10 C.Dung  
          Viết B2.2(2) 2 5-7 C.PhươngA  
            Ngữ âm âm vị(3) 2 5-7 C.L Anh  
 
3
                   
Nghe B2.2(2) 2 2-4 C.Thủy   Dạy ngữ liệu và kỹ năng NN 3 5-8 C.Thủy  
Đọc B2.2(3) 2 1-3 C.Hiền   THSP1(2) 1 9-10 C.Thủy  
Nói B2.2(1) 2 1-3 TSilverman   Viết B2.2(1) 2 5-7 C.L Thảo  
  Ngữ âm âm vị(1) 2 1-3 C.LAnh   Nói B2.2(3) 2 5-7 T.Reeg  
            Ngữ âm âm vị(3) 2 5-7 C.Tuấn  
 
4
                   
Đọc B2.2(4) 2 1-3 C.Hiền   Rèn luyện NVSPTX 2 5-10    
Nghe B2.2(1) 2 2-4 C.Thủy            
Nói B2.2(2) 2 1-3 T.Reeg            
UDCNTT(1) 2 1-3 C.Ngân            
 
5
                   
Nói B2.2(4) 2 1-3 C.Thảo   Dạy ngữ liệu và kỹ năng NN 3 5-8 C.Thủy  
Đọc B2.2(2) 2 1-3 C.Hiền   THSP1(3) 1 9-10 C.Thủy  
Nghe B2.2(2) 2 2-4 C.Thủy   Đọc B2.2(4) 2 5-7 C L Hương  
  Ngữ âm âm vị(2) 2 1-3 C.L Tuấn   UDCNTT(2) 2 5-7 C.Ngân  
 
6
                   
UDCNTT(4) 2 1-3 C.Ngân   Dạy ngữ liệu và kỹ năng NN 3 5-8 C.Hoa  
Nghe B2.2(1) 2 2-4 C.Nhật   THSP1(4) 1 9-10 C.Hoa  
UDCNTT(3) 2 1-3 Dung   Viết B2.2(4) 2 5-7     C.Thảo  
Viết B2.2(2) 2 1-3 C.PhươngA            

   TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2
KHOA NGOẠI NGỮ
THỜI KHOÁ BIỂU: K 45 NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC
HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC: 2019-2020
 
 
 
  SÁNG (Học từ 8h00) CHIỀU (Học từ 13h00)
Thứ Tên
học phần
 
 
Tín chỉ Tiết dạy
Tên GV
Địa điểm Tên
học phần
Tín chỉ Tiết dạy Tên GV Địa điểm
 
2
                   
Nói HSK2(2) 3 1-4 C.Nga A   Nói HSK2(4) 3 5-8 C.Lý  
Nghe HSK2(1) 2 2-4 C.Vân   Nghe HSK2(2) 2 5-7 C.Vân  
Tin Đc 2 1-2     Viết HSK2(2) 3 5-8 C.Huế  
  Kinh tế chính trị 2 1-3              
 
3
                   
          Nói HSK2(5) 2 5-7 C.Nga A  
Kinh tế chính trị 2 1-3     Nghe HSK2(4) 2 5-7 C.Vân  
Tin Đc 2 1-2     Kinh tế chính trị        
 
4
                   
Đọc HSK2(6) 2 1-3 C Hằng   Viết HSK2(1) 3 5-8 C.Huế  
Nói HSK2(3) 3 1-4 C.Nga B   Nói HSK2(6) 2 5-7 C.Lý  
Nghe HSK2(5) 2 2-4 C.Vân   Đọc HSK2(2) 2 5-7 C Hằng  
Kinh tế chính trị 2 1-3     Tiếng anh A2.1 2 8-10    
 
5
                   
Đọc HSK2(5) 2 1-3 C Nga B   Đọc HSK2(1) 2 5-7 C Hằng  
Đọc HSK2(4) 2 1-3 C Hằng   Nghe HSK2(6) 2 5-7 C.Vân  
Viết HSK2(3) 3 1-4      C.Liên   Viết HSK2(4) 3 5-8 C.Liên  
  Tiếng anh A2.1 2 1-3     Tiếng anh A2.1   8-10    
 
6
                   
Đọc HSK2(3) 2 1-3 C Hằng            
Viết HSK2 3 1-4     C.Liên   Viết HSK2(5) 3 5-8   C.Nguyệt  
Nói HSK2(1) 3 1-4 C.Nga A   Nghe HSK2(3) 2 5-7 C.Vân  

   TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2
KHOA NGOẠI NGỮ
THỜI KHOÁ BIỂU: K 45 SƯ PHẠM ANH +NN ANH
HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC: 2019-2020
 
 
 
  SÁNG (Học từ 8h00) CHIỀU (Học từ 13h00)
Thứ Tên
học phần
 
 
Tín chỉ Tiết dạy
Tên GV
Địa điểm Tên
học phần
Tín chỉ Tiết dạy Tên GV Địa điểm
 
2
                   
Kinh tế chính trị         Nghe nói 2(8) 3 5-8 T.Đức  
Đọc viết 2(1) 3 1-4 C.Thùy   Nghe nói 2(1) 3 5-8 T.Reeg  
          Ngữ pháp thực hành(2) 2 5-7 T.Đen  
 
3
                   
Hàn Quốc 2(1) 3 1-4     Kinh tế chính trị 2 5-7    
Đọc viết 2(2) 3 1-4 C.Thùy   Giáo dục học 2 8-10    
Ngữ pháp thực hành(4) 2 1-3 C.PhươngA   Nghe nói 2(2) 3 5-8 Sileverman  
Trung Quốc 2(1) 2 2-4 Nghĩa Vân   Trung Quốc 2(2) 2 5-7 C Vân  
                   
 
4
                   
Tâm lý 2 1-3     Tâm lý 2 5-7    
Đọc viết 2(3) 3 1-4 C.Thùy   Tâm lý 2 8-10    
Đọc viết(7) 3 1-4 C Hiền   Nghe nói 2(4) 3 5-8 Sileverman  
Nghe nói 2(7) 3 1-4 C.L Hương   Hàn Quốc 2(2) 2 5-7    
                   
 
5
                   
          Ngữ pháp thực hành(3) 2 5-7 C.PhươngA  
Đọc viết 2(4) 3 1-4 C.Thùy   Nghe –nói 2(6) 3 5-8 C.Đ Hương  
Đọc viết 2(6) 3 1-4 C  Hiền   Nghe - nói 2(5) 3 5-8 Sileverman  
 
6
                   
Đọc viết 2(5) 3 1-4 C.Thùy   Ngữ pháp thực hành(1) 2 5-7 C.PhươngA  
Nghe nói 2(3) 3 1-4 T.Reeg   Đọc viết(8) 3 5-8 C Dung  
Trung Quốc 2(2) 2 2-4 C.Vân   Trung Quốc 2(4) 2 5-7      C.Vân  
      7                    
Tổng quan hành chính văn phòng 2 1-4 Thỉnh giảng   Tổng quan hành chính văn phòng 2 5-9 Thỉnh giảng  
Chủ nhật                    
Tổng quan hành chính văn phòng 2 1-4 Thỉnh giảng   Tổng quan hành chính văn phòng 2 5-9 Thỉnh giảng  

Ghi chú: K45 cử nhân Anh học thỉnh giảng
 

Tác giả bài viết: Nga Nguyễn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn